Selasa, Jun 06, 2017

TELEY MAB no. 690

Isnin, 5hb Jun 2017
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu,

1.    Bantuan Baitulmal untuk OKU Penglihatan Muslim.

Baitulmal akan memberikan satu taklimat tentang bantuan bagi OKU Penglihatan Muslim di Dewan MAB pada hari Rabu, 14hb Jun, 10.00 pagi. Mereka yang mempunyai soalan-soalan, sila hantar kepada Cik Aqilah di samb. 173 sebelum hari Sabtu, 10hb Jun.

2.    Projek Pengumpulan Dana Jalan Kaki untuk penglihatan.

MAB bersama dengan Lions Sri Petaling dan OCBC akan menganjurkan jalan kaki amal sekitar Brickfields pada hari Sabtu, 17hb Jun, 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Duit tersebut akan dihalakan ke arah perpustakaan dan BPU. Lain-lain aktiviti termasuklah: tayangan filem audio deskriptif, refleksologi dan jualan makanan. Yuran pendaftaran ialah RM50.00 sahaja. Borang-borang boleh didapati di kaunter resepsi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pn. Farah di samb. 305 dan Cik Hema di samb. 298. Sokonngan anda akan amat dihargai.

3.    Terkini sambutan Hari Ibu dan Ayah di Dewan Perhimpunan Cina.

Mereka yang telah berdaftar bagi majlis tersebut, sila berada di MAB sebelum 8.00 pagi kerana bas akan terus bertolak pada hari Ahad, 11hb Jun. Untuk penjelasan, sila hubungi En. K. K. Goh di 013-3520732.

4.    Terkini lawatan ke Betong, Thailand.

Lawatan ini akan diadakan dari 30hb Julai hingga 2hb Ogos (Ahad-Rabu). Lawatan-lawatan termasuklah: Taman Bunga Musim Sejuk, Taman Herba, kolam air panas, fiesta buah-buahan, produk-produk tempatan dan merasa sarang burung, mandi bunga dan pasar tempatan. Tujuh hidangan akan disediakan. Yuran sebanyak RM350.00 bagi ahli dan sukarelawan dan RM410.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Pn. Selvarani di 016-6854837 dan buat pembayaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Eddie Chong di 013-3600192.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 690
Monday, 5th June 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new announcements,

1.    Baitulmal assistance for the Muslims blind.

Baitulmal will be giving a briefing on assistance for the Muslims blind at The MAB Hall on Wednesday, 14th June, 10.00 am. Those who have questions, please submit to Ms. Aqilah at ext. 173 by Saturday, 10th June.

2.    Walk for sight Fundraising Project.

MAB together with Sri Petaling Lions and OCBC will be organizing the charity walk around Brickfields on Saturday, 17th June, 7.30 am to 1.30 pm. The money will go towards the library and BPU. Other activities include: Screening of audio descriptive movie, reflexology and sale of food. Registration fee is RM50.00 only. The forms can be obtained from the reception counter. For more info, please call Pn. Farah at ext. 305 and Ms. Hema at ext. 298. Your support will be greatly appreciated.

3.    Mother and Father’s Day Celebration at The Chinese Assembly Hall update.

Those who have registered for the function, please be at The MAB by 8.00 am as the bus will leave soon after on Sunday, 11th June. For clarification, please contact Mr. K. K. Goh at 013-3520732.

4.    Excursion to Betong Thailand update.

This will be on 30th July to 2nd August (Sunday-Wednesday). Visits include: Winter Flower Garden, Herbal Garden, hot spring, fruit fiesta, local products and bird nest tasting, flower bath and local market. Seven meals will be provided. The fee is RM350.00 for members and volunteers and RM410.00 for non-members. Please register with Mrs. Selvarani at 016-6854837 and make the payment. For more info, you can call Mr. Eddie Chong at 013-3600192.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.

Arkit blog