Ahad, Ogos 27, 2017

Teley MAB no. 700.

Teley MAB no. 700

Isnin, 22hb Ogos 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baru dan 1 pengumuman buku,

  1. Terkini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

  1. Para usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

Unit Penempatan Pekerjaan akan mengumpulkan data berkenaan bilangan usahawan dan pemuzik di dalam negara. Sila berdaftar dengan En. Subra. Berikan nama dankerjaya anda.

  1. Meningkatkan kualiti hidup bagi OKU Penglihatan wanita.

Bersempena dengan Hari Wanita Kebangsaan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat akan menganjurkan satu dialog mengenai Tranformasi Nasional 50. Anda dijemput untuk memberikan cadangan anda bagi memperbaiki kehidupan wanita OKU Penglihatan. Sila hubungi Cik Aqilah di samb. 173.

  1. Pertandingan Bowling oleh Pesrob Selangor.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1 Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan mesti mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, seorang OKU Penglihatan wanita dan seorang yang B1 lelaki atau wanita. Yuran sebanyak RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan akan diterima bagi asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup ialah pada 18th September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159754.

  1. Di sini, ada sebuah buku Braille Bahasa Inggeris untuk dibaca.

Tajuknya adalah The Diana Chronicles oleh T. Brown dalam 6 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi,

Ms. Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 700

Monday, 22nd August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 book announcements,

  1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

  1. Blind entrepreneurs and musicians.

The Job Placement Unit would like to collect data regarding the number of entrepreneurs and musicians in the country. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

  1. Upgrading the quality of life for blind woman.

In conjunction with the National Women’s Day, The Ministry of Women and Community Development will be holding a dialogue on National Transformation 50. You are invited to give your suggestion on improving the life of blind women. Please contact Ms. Aqilah at ext. 173.

  1. Bowling Competition by Pesrob Selangor.

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 group will be accepted on first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact En. Abul Faris at 017-5159754.

  1. Here is an English Braille book to read.

The title is The Diana chronicles by T. Brown in 6 volumes. To borrow the book, please contact Ms. Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi,

Ms. Roslina Mohamed.

Ahad, Ogos 20, 2017

Teley MAB no. 699.

Teley MAB no. 699

Rabu, 16 Ogos 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 6 pengumuman baharu,

1.    Ceramah motivasi oleh Dr Thilaga.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 19 Ogos, 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat Blok B. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subra. Berikan nama dan no. telefon anda.

2.    Terkini potongan rambut, urutan kaki dan rawatan kecantikan percuma oleh Power of Love Consultancy.

Ia telah ditangguhkan hingga Disember disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

3.    Kad Touch n Go bagi bas Rapid, LRT, Monorel and MRT.

OKU Penglihatan yang mahu memperbaharui atau membuat satu kad Touch n Go yang baharu, sila berdaftar dengan En. Subra dan berikan salinan fotostat Kad Pengenalan dan Kad OKU anda bersama gambar berukuran pasport, RM15.00 dan borang yang telah diisi kepada Cik Aqilah di samb. 173 sebelum 18hb Ogos. MAB akan hantar kesemua dokumen tersebut kepada Prasarana.

4.    Kemahiran Komunikasi Profesional dalam bahasa Inggeris oleh Unit Penempatan Pekerjaan MAB.

Ia adalah satu kursus selama lapan minggu bagi OKU Penglihatan pergi ke arah pekerjaan. Ia bertujuan bagi menyediakan OKU Penglihatan untuk pergi ke temuduga kerja dan membolehkan mereka berkomunikasi secara efektif di tempat kerja. Kelas kedua akan diadakan pada hari Sabtu, 19hb Ogos, dari 11.00 pagi hingga 12. 00 tengah hari  di Bilik Mesyuarat Blok B. Sila berdaftar dengan Cik Aqilah di samb. 173 dan berikan nama dan no. telefom anda.

5.    Nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada hari Jumaat, 1 hb September, iaitu Hari Raya Haji pukul 11.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00. sila berdaftar dengan Eb. Lai Kok Keong di 22742576.

6.    Pembekal kantin baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada satu pembekal yang baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai makanan boleh didapati di kantin yang dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua pelanggan OKU Penglihatan adalah dialu-alukan.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 699

Wednesday, 16th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 6 new announcements,

1. Motivational talk by Dr Thilaga.

This will be on Saturday, 19th August, 11.00 am at The Block B Meeting Room. Those interested, please register with Mr. Subra, giving your name and telephone no.

2. Free haircut trimming, foot massage and beauty treatment by Power of Love Consultancy update.

This has been postponed until December due to unavoidable circumstances.

3. Touch n Go Card for Rapid Bus, LRT, Monorail and MRT update.

Blind persons needing to renew or make a new Touch n Go Card, please register with Mr. Subra and give your OKU Card and IC Photostat, with passport photo, RM15.00 and filled up registration form to Ms. Aqilah at ext. 173 by 18th August. MAB will submit all the documents to Prasarana.

4. Professional Communicational Skill in English by MAB Job Placement Unit.

This is an eight week course for the blind going into the employment. It is aimed at preparing the blind to go for job interview and enabling them to communicate effectively at work. The second class is on Saturday, 19th August, from 11.00 am to 12. 00 pm at The Block B Meeting Room. Please register with Ms. Aqilah at ext. 173, giving name and phone no.

5. Mandarin Sing Along.

This will be on Friday, 1st September, which is Hari Raya Haji on 11.00 am to 12.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

6. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. Variety of food is available and the canteen is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All blind customers are welcomed.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Isnin, Ogos 07, 2017

Pengumuman SBM 31 Julai 2017.

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia

Pengumuman Mingguan 31 Julai, 2017

Salam bahagia daripada kami semua dari Ibu Pejabat.

Terdapat tiga pengumuman baru pada minggu ini. Satu dari Ibu Pejabat dan dua dari SBM Cawangan Perak. Yang selebihnya adalah pengumuman ulangan atas

permintaan.

Pengumuman Dari Ibu Pejabat

Pengumuman dari Jawatankuasa Komunikasi, Advokasi dan Hak Asasi (JAKAHA)

Kad Touch n go untuk pengguna bas Rapid, LRT, Monorel dan MRT

Pengguna OKU Penglihatan yang ingin membuat atau memperbaharui kad "Touch n Go" mereka, bolehlah mendapatkan borang permohonan daripada En. Subra di kaunter

Penyambut Tetamu MAB. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan :

1. Satu salinan Kad Pengenalan;

2. Satu salinan Kad Oku;

3. Sekeping gambar berukuran pasport dan

4. Wang tunai sebanyak RM15.00.

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah diserahkan kepada Puan Aqila di pejabat MAB sebelum lapan belas Ogos 2017.

Kami akan memaklumkan anda sebaik sahaja kad-kad tersebut boleh dituntut.

Sila hubungi Puan Aqila untuk sebarang penerangan lanjut jika perlu. Puan Aqila boleh dihubungi di talian 03-22722677 sambungan 173 pada waktu pejabat.

Pengumuman Ulangan:

Pengumuman dari Jawatankuasa Komunikasi, Advokasi dan Hak Asasi (JAKAHA)

Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM) bersama-sama dengan para pelajar Kolej Sunway sedang menjalani penyelidikan tentang pengalaman dan penggunaan

laman sesawang oleh OKU Penglihatan.

Penyelidikan ini hanya memakan masa selama 20 minit. Segala maklumat yang diberi adalah sulit. Oleh yang demikian, adalah diharapkan agar anda semua

dapat melengkapkan kajian ini.

Pautan kajian tersebut adalah:

Https://goo.gl/forms/rmxr2wx7zbcraoam2

Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

Pengumuman dari Zon Utara:

Pengumuman dari SBM Cawangan Perak

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Berikut adalah dua pegumuman baharu daripada SBM cawangan Perak:

1. Pada 22.7.2017 yang lalu, SBM cawangan Perak telah berjaya mengadakan Pertandingan BAKAT 2017.

Keputusan adalah seperti berikut :

1) Norfadilah bt Yunus

2) Raja hamidi bin Raja Bahari

3) Hamid bin Basri

Dengan ini Puan Norfadhilah bt Yunus akan mewakili SBM cawangan Perak ke

Pertandingan BAKAT peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Negeri Sembilan

pada bulan Oktober yang akan datang.

2. Pada 13.8.2017 SBM cawangan Perak akan mengadakan Majlis Hari keluarga yang bertempat di tingkat 1 bangunan sbm perak pada jam 10.00 pagi, semua ahli

dijemput hadir.

Ahli-ahli yang ingin memohon Skim bantuan persekolahan anak-anak ahli bagi sesi 2018 boleh mendapatkan borang tersebut di pejabat sbm cawangan perak. tarikh

tutup permohonan ialah pada 30 ogos 2017.

Pengumuman dari Zon Selatan:

Pengumuman dari SBM Kawasan Negeri Sembilan

berikut adalah senarai ahli jawatankuasa SBM Kawasan Negeri Sembilan sesi 2017-2019:

Pengerusi: Abdul Hamid Bin Abdul Rahman;

Timbalan Pengerusi: Karam singh A/L Pritam Singh;

Bendahari: Md Salam Bin Sharif;

Ahli Jawatankuasa Biasa:

1. Mathialagan A/L Tanjung Tuan;

2. Mohd Shoker Bin Saaban;

3. Chong Yen Lyn.

Setiausaha dan dua orang Ahli Jawatankuasa Biasa akan dilantik kemudian.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Khairul Azwan yang telah memberi maklumat ini.

Pengumuman dari SBM Cawangan Melaka

Salam SBM.

Untuk perhatian semua ahli SBM Melaka, borang bantuan pendidikan persekolahan anak ahli akan mula diedarkan pada 3 Julai 2017. Tarikh tutup untuk mengembalikan

borang tersebut adalah pada 30 Ogos 2017.

Pengumuman dari zon Tengah

PENGUMUMAN dari SBM Cawangan KL/SELANGOR

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera

Skim Bantuan Pendidikan Untuk Anak-anak Ahli Bagi Sesi Persekolahan 2018.

Permohonan Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah di buka. Sesiapa yang berhasrat untuk mendapatkan Bantuan berkenaan,

sila dapatkan borang permohonan bantuan tersebut di pejabat SBM Cawangan KL/Selangor pada waktu pejabat. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan

ke pejabat SBM Cawangan KL/Selangor selewat-lewatnya pada 8 September 2017. Borang yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan. Sekiranya ada sebarang

pertanyaan, silalah hubungi Encik Muhammad Adha Bin Shamsuri di talian 03-2276 5276.

Pengumuman dari Pantai Timur

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KELANTAN

Assalamualaikum dan salam sbm.

Sukacita dimaklumkan bahawa sbm cawangan kelantan akan mengadakan kem catur yang akan diadakan pada 29, 30 & 31 julai 2017. Seramai 8 orang ahli sbm cawangan

kelantan akan mengambil bahagian. Tenaga pengajar adalah di kalangan ahli sbm cawangan kelantan sendiri.

Pengumuman dari SBM Cawangan Pahang

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Berikut adalah pengumuman lanjutan berkaitan lawatan jarak jauh 2017.

SBM Cawangan Pahang melalui Jawatankuasa Kebudayaan, Kesenian Dan sosial akan mengadakan Lawatan Jarak Jauh ke Kelantan dan Terengganu seperti ketetapan

berikut:-

Tarikh: 16 dan 17 September 2017 (Sabtu dan Ahad)

Antara Tempat-tempat yang telah dirancang untuk dilawati adalah:-

1) Lawatan muhibah ke SBM Cawangan Kelantan;

2) Membeli-Belah di Zon Bebas Cukai Pengkalan Kubor, Kelantan;

3) Bersantai di Pantai Airport Terengganu

4) Lawatan muhibah ke SBM Cawangan Terengganu.

Bayaran yang dikenakan adalah RM90.00 bagi ahli dan RM120.00 bagi bukan ahli.

Bayaran adalah untuk membiayai kos pengangkutan dan penginapan.

Pendaftaran masih dibuka sehingga 30 Ogos 2017.

Bagi ahli-ahli Sbm Cawangan Pahang yang ingin mengikuti lawatan ini, sila hubungi cik Radziah Husain, pembantu tadbir Sbm Cawangan Pahang di talian 09-296

4197 untuk tujuan pendaftaran dan menjelaskan bayaran.

Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018.

Permohonan bagi skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah dibuka. Mana-mana ahli SBM Cawangan Pahang yang ingin memohon

skim bantuan tersebut, bolehlah mendapatkan borang permohonan di pejabat SBM CAWANGAN PAHANG.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlu dikembalikan semula ke pejabat SBM Cawangan Pahang pada atau sebelum 30 Ogos 2017. Borang permohonan

yang diterima selepas 30 Ogos 2017 tidak akan diproses.

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi Cik Radziah Husain pembantu tadbir, pejabat sbm cawangan pahang di talian 09-296 4197 pada

waktu pejabat.

Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Tiada Pengumuman.

Iklan:

Minuman Kesihatan Mata Cenroma

Tuan-Tuan dan Puan-puan,

Dapatkan Minuman Kesihatan Mata Cenroma. Mimuman Cenroma amat berhasiat untuk memulihkan banyak penyakit mata.

Ada dua perisa minuman Cenroma, iaitu Koko dan kopi. Harga Cenroma

koko, RM68.00 manakala harga Cenroma kopi, RM64.00.

Sekiranya berminat, dan ingin mendapat maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jamaliah Jaafar di talian 013-340 3537.

Jawatan Kosong untuk Juru Urut di Kota Bharu Kelantan

• 60% / 40% (tempoh percubaan 3 bulan)

• 70% / 30% (selepas 3 bulan)

Pengangkutan dan penginapan disediakan

Tawaran Pekerjaan Sebagai Juru Urut Bagi OKU Cacat Penglihatan di Golden Touch Reflexology.

Jawatan ini terbuka kepada OKU Cacat Penglihatan yang berminat untuk menjadi warga Golden Touch Reflexology. Untuk makluman semua, antara cawangan Golden

Touch Reflexology :

i. Kampung Pintu Geng

ii. Tesco Kota Bharu, Kelantan

iii. Pusat Transformasi Bandar (UTC) Kota Bharu, Kelantan

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Encik Hairy di talian 09-743 8096 atau 013-928 9096

Pejabat kami terletak di

Lot 278-E,

Kampung Pintu Geng,

15100 Kota Bharu,

Kelantan,

Tel: 09-743 8096 atau 013-928 9096 atau 017-988 9096.

Arkit blog