Rabu, September 13, 2017

Teley MAB no. 703.

Selasa, 12hb September 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman buku,

1. Perhimpunan warga emas OKU Penglihatan.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 23hb September, bermula pukul 10.00 pagi di Dewan MAB. Ia akan dimulakan oleh satu Permainan Lotto di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan, diselia oleh En. Mohamad Harun, bermula pukul 9.00 pagi. Yuran bagi ahli RM6.00 dan bagi bukan ahli RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837.

2. Kemas kini nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 16hb September di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet Kok di 22742576.

3. Kemas kini usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

MAB sedang mengumpul data tentang usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan di dalam negara, untuk memberikan ganjaran. Sila hubungi En. Subra, berikan nama dan profesion anda.

4. Sambutan Awal Muharram dan ulangtahun ke-20 Perkhidmat.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 23hb September di Pusat Judo. Semua OKU Penglihatan dijemput hadir dan makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pn. Norehan di 019-3314211.

5. Di sini, ada sebuah buku braille Melayu untuk dibaca.

Tajuknya adalah Dinihari oleh Zeerie Kanreng dalam 4 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 703

Tuesday, 12th September 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 book announcements,

1. Elderly blind gathering.

This will be on Saturday, 23rd September, starting at 10.00 am at the MAB Hall. It will be preceded by a Lotto Game at The Elderly Blind Centre, conducted by Mr. Mohamad Harun, beginning at 9.00 am. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

2. English sing along update.

This will be on Saturday, 16th September at The Elderly Blind Centre, from 1.30 pm to 4.30 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet Kok at 22742576.

3. Blind entrepreneurs and musicians update.

MAB is collecting data on blind entrepreneurs and musicians in the country, in order to give rewards. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

4. Awal Muharram celebration and 20th anniversary of Perkhidmat.

This will be on Saturday, 23rd September at The Judo Centre. All the blind are invited and lunch will be provided. For more info, please call Mrs. Norehan at 019-3314211.

5. Here’s a Malay braille book to read.

The title is Dinihari by Zeerie Kanreng in 4 volumes. To borrow the book, please call Ms, Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 702.

Selasa, 5hb September 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu, 2 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1.            Menyanyi bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 16hb September yang mana ia adalah Hari Malaysia, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran ialah RM2.00 sahaja. Sila daftar dengan Cik Violet Kok di 22742576.

2.            Kemas kini usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

MAB sedang mengumpulkan data tentang bilangan usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan di dalam negara. Sebuah anugerah akan diberikan kepada usahawan dan pemuzik yang paling cemerlang. Sila hubungi En. Subra, dengan memberi nama dan profesion anda.

3.            Pertandingan menulis SBM.

Bersempena dengan ulang tahun Malaysia ke-60, SBM sedang menjalankan pertandingan tentang Hari Kemerdekaan pada 16hb. Penyertaan boleh dibuat dalam bentuk artikel-artikel, cerita-cerita pendek dan puisi-puisi. Hadiah wang tunai yang menarik akan akan dianugerahkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di 012-9584197.

4.            Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

5.            Khidmat sukarelawan.

OKU Penglihatan yang memerlukan khidmat sukarelawan seperti untuk membeli-belah dan membaca, sila hubungi Cik Gayathri di samb. 297. Anda perlu dapatkan sekurang-kurangnya notis 2 minggu untuk temujanji dengan sukarelawan.

6.            Di sini, ada sebuah buku Braille Ingggeris untuk dibaca.

Tajuknya ialah Three Blind Mice oleh E. Mc Bean dalam 2 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 702

Tuesday, 5th September 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new, 2 old and 1 book announcements,

1.            English Sing Along.

This will be on Saturday, 16th September which is Malaysia Day, from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet Kok at 22742576.

2.            Blind entrepreneurs and musicians update.

MAB is collecting data on the number of the blind entrepreneurs and musicians in the country. An award will be given for the most outstanding entrepreneurs and musicians. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

3.            SBM Writing Competition.

In conjunction with Malaysia 60th anniversary, SBM is running a competition with our Independence Day at 16th. Entries can be in a form of articles, short stories and poems. Attractive cash prizes will be awarded. For more details, please call Ms. Siti Huraizah at 012-9584197.

4.            Bowling Competition by Pesrob Selangor.

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

5.            Voluntary services.

Blind persons requiring voluntary services like shopping and reading, please call Ms. Gayathri at ext. 297. You need to get at least 2 week notice for appointment with the volunteer.

6.            Here’s an English Braille Book to read.

The title is Three Blind Mice by E. Mc Bean in 2 volumes. To borrow the book, please call Ms. Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Sabtu, September 02, 2017

TELEY MAB no. 701. Pembetulan.

TELEY MAB no. 701.

Selasa, 29hb Ogos 2017

No. Tel: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 1. Kemas kini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

 1. Tangga perpustakaan.

Sebuah tangga baharu yang dikenali sebagai Dr. Ladder boleh didapati di perpustakaan bagi membolehkan para pengguna untuk memilih buku-buku braille  dari rak-rak buku yang lebih tinggi dengan kemudahan dan keselamatan yang lebih hebat.

 1. Pembekal kantin yang baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada suatu pembekal baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai jenis makanan boleh didapati dan kafeteria ini dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua OKU Penglihatan adalah sangat-sangat dialu-alukan.

 1. Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

 1. Terkini Pertandingan Abilimpik SBM.

Ia akan diadakan pada bulan Disember dan acara-acara termasuklah penggunaan MS Word untuk menghasilkan satu dokumen, menyediakan persembahan dengan MS PowerPoint dan melayari internet untuk memuat turun bahan-bahan. Kategori penyertaan adalah B1 sahaja, B2 sahaja, B1 bersama yang celik dan B2 bersama yang celik. Hadiah-hadiah adalah RM350.00, RM200.00 dan RM120.00. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan Cik Fadhilah di 22746162.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no.701

Tuesday, 29th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 old announcements,

 1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 1. Library ladder.

A new ladder known as The Dr. Ladder is available at the library to enable the users to select the braille books from the higher book shelves with greater ease and safety.

 1. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. A variety of food is available and the cafeteria is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All the blind are most welcomed.

 1. Bowling competition

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

 1. SBM Abilympic Competition update.

This will be in December and the events include using MS Word to produce a document, preparing a presentation with MS PowerPoint and browsing the internet to download materials. Participation categories are B1 only, B2 only, B1 with the sighted and B2 with the sighted. Prizes are RM350.00, RM200.00 and RM120.00. those interested, please register with Ms. Fadhilah at 22746162.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 701.

Selasa, 29hb Ogos 2017

No. Tel: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 1. Terkini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

 1. Tangga perpustakaan.

Sebuah tangga baharu yang dikenali sebagai Dr. Ladder boleh didapati di perpustakaan bagi membolehkan para pengguna untuk memilih buku-buku braille  dari rak-rak buku yang lebih tinggi dengan kemudahan dan keselamatan yang lebih hebat.

 1. Pembekal kantin yang baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada suatu pembekal baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai jenis makanan boleh didapati dan kafeteria ini dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua OKU Penglihatan adalah sangat-sangat dialu-alukan.

 1. Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

 1. Terkini Pertandingan Abilimpik SBM.

Ia akan diadakan pada bulan Disember dan acara-acara termasuklah penggunaan MS Word untuk menghasilkan satu dokumen, menyediakan persembahan dengan MS PowerPoint dan melayari internet untuk memuat turun bahan-bahan. Kategori penyertaan adalah B1 sahaja, B2 sahaja, B1 bersama yang celik dan B2 bersama yang celik. Hadiah-hadiah adalah RM350.00, RM200.00 dan RM120.00. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan Cik Fadhilah di 22746162.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed

TELEY MAB no.701

Tuesday, 29th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 old announcements,

 1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 1. Library ladder.

A new ladder known as The Dr. Ladder is available at the library to enable the users to select the braille books from the higher book shelves with greater ease and safety.

 1. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. A variety of food is available and the cafeteria is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All the blind are most welcomed.

 1. Bowling competition

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

 1. SBM Abilympic Competition update.

This will be in December and the events include using MS Word to produce a document, preparing a presentation with MS PowerPoint and browsing the internet to download materials. Participation categories are B1 only, B2 only, B1 with the sighted and B2 with the sighted. Prizes are RM350.00, RM200.00 and RM120.00. those interested, please register with Ms. Fadhilah at 22746162.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Arkit blog