Rabu, September 13, 2017

Teley MAB no. 703.

Selasa, 12hb September 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman buku,

1. Perhimpunan warga emas OKU Penglihatan.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 23hb September, bermula pukul 10.00 pagi di Dewan MAB. Ia akan dimulakan oleh satu Permainan Lotto di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan, diselia oleh En. Mohamad Harun, bermula pukul 9.00 pagi. Yuran bagi ahli RM6.00 dan bagi bukan ahli RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837.

2. Kemas kini nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 16hb September di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet Kok di 22742576.

3. Kemas kini usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

MAB sedang mengumpul data tentang usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan di dalam negara, untuk memberikan ganjaran. Sila hubungi En. Subra, berikan nama dan profesion anda.

4. Sambutan Awal Muharram dan ulangtahun ke-20 Perkhidmat.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 23hb September di Pusat Judo. Semua OKU Penglihatan dijemput hadir dan makan tengah hari akan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pn. Norehan di 019-3314211.

5. Di sini, ada sebuah buku braille Melayu untuk dibaca.

Tajuknya adalah Dinihari oleh Zeerie Kanreng dalam 4 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 703

Tuesday, 12th September 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 book announcements,

1. Elderly blind gathering.

This will be on Saturday, 23rd September, starting at 10.00 am at the MAB Hall. It will be preceded by a Lotto Game at The Elderly Blind Centre, conducted by Mr. Mohamad Harun, beginning at 9.00 am. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

2. English sing along update.

This will be on Saturday, 16th September at The Elderly Blind Centre, from 1.30 pm to 4.30 pm. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet Kok at 22742576.

3. Blind entrepreneurs and musicians update.

MAB is collecting data on blind entrepreneurs and musicians in the country, in order to give rewards. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

4. Awal Muharram celebration and 20th anniversary of Perkhidmat.

This will be on Saturday, 23rd September at The Judo Centre. All the blind are invited and lunch will be provided. For more info, please call Mrs. Norehan at 019-3314211.

5. Here’s a Malay braille book to read.

The title is Dinihari by Zeerie Kanreng in 4 volumes. To borrow the book, please call Ms, Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 702.

Selasa, 5hb September 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu, 2 pengumuman lama dan 1 pengumuman buku,

1.            Menyanyi bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 16hb September yang mana ia adalah Hari Malaysia, dari 1.30 petang hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran ialah RM2.00 sahaja. Sila daftar dengan Cik Violet Kok di 22742576.

2.            Kemas kini usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

MAB sedang mengumpulkan data tentang bilangan usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan di dalam negara. Sebuah anugerah akan diberikan kepada usahawan dan pemuzik yang paling cemerlang. Sila hubungi En. Subra, dengan memberi nama dan profesion anda.

3.            Pertandingan menulis SBM.

Bersempena dengan ulang tahun Malaysia ke-60, SBM sedang menjalankan pertandingan tentang Hari Kemerdekaan pada 16hb. Penyertaan boleh dibuat dalam bentuk artikel-artikel, cerita-cerita pendek dan puisi-puisi. Hadiah wang tunai yang menarik akan akan dianugerahkan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Siti Huraizah di 012-9584197.

4.            Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

5.            Khidmat sukarelawan.

OKU Penglihatan yang memerlukan khidmat sukarelawan seperti untuk membeli-belah dan membaca, sila hubungi Cik Gayathri di samb. 297. Anda perlu dapatkan sekurang-kurangnya notis 2 minggu untuk temujanji dengan sukarelawan.

6.            Di sini, ada sebuah buku Braille Ingggeris untuk dibaca.

Tajuknya ialah Three Blind Mice oleh E. Mc Bean dalam 2 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 702

Tuesday, 5th September 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new, 2 old and 1 book announcements,

1.            English Sing Along.

This will be on Saturday, 16th September which is Malaysia Day, from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet Kok at 22742576.

2.            Blind entrepreneurs and musicians update.

MAB is collecting data on the number of the blind entrepreneurs and musicians in the country. An award will be given for the most outstanding entrepreneurs and musicians. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

3.            SBM Writing Competition.

In conjunction with Malaysia 60th anniversary, SBM is running a competition with our Independence Day at 16th. Entries can be in a form of articles, short stories and poems. Attractive cash prizes will be awarded. For more details, please call Ms. Siti Huraizah at 012-9584197.

4.            Bowling Competition by Pesrob Selangor.

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

5.            Voluntary services.

Blind persons requiring voluntary services like shopping and reading, please call Ms. Gayathri at ext. 297. You need to get at least 2 week notice for appointment with the volunteer.

6.            Here’s an English Braille Book to read.

The title is Three Blind Mice by E. Mc Bean in 2 volumes. To borrow the book, please call Ms. Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Sabtu, September 02, 2017

TELEY MAB no. 701. Pembetulan.

TELEY MAB no. 701.

Selasa, 29hb Ogos 2017

No. Tel: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 1. Kemas kini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

 1. Tangga perpustakaan.

Sebuah tangga baharu yang dikenali sebagai Dr. Ladder boleh didapati di perpustakaan bagi membolehkan para pengguna untuk memilih buku-buku braille  dari rak-rak buku yang lebih tinggi dengan kemudahan dan keselamatan yang lebih hebat.

 1. Pembekal kantin yang baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada suatu pembekal baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai jenis makanan boleh didapati dan kafeteria ini dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua OKU Penglihatan adalah sangat-sangat dialu-alukan.

 1. Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

 1. Terkini Pertandingan Abilimpik SBM.

Ia akan diadakan pada bulan Disember dan acara-acara termasuklah penggunaan MS Word untuk menghasilkan satu dokumen, menyediakan persembahan dengan MS PowerPoint dan melayari internet untuk memuat turun bahan-bahan. Kategori penyertaan adalah B1 sahaja, B2 sahaja, B1 bersama yang celik dan B2 bersama yang celik. Hadiah-hadiah adalah RM350.00, RM200.00 dan RM120.00. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan Cik Fadhilah di 22746162.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no.701

Tuesday, 29th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 old announcements,

 1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 1. Library ladder.

A new ladder known as The Dr. Ladder is available at the library to enable the users to select the braille books from the higher book shelves with greater ease and safety.

 1. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. A variety of food is available and the cafeteria is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All the blind are most welcomed.

 1. Bowling competition

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

 1. SBM Abilympic Competition update.

This will be in December and the events include using MS Word to produce a document, preparing a presentation with MS PowerPoint and browsing the internet to download materials. Participation categories are B1 only, B2 only, B1 with the sighted and B2 with the sighted. Prizes are RM350.00, RM200.00 and RM120.00. those interested, please register with Ms. Fadhilah at 22746162.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 701.

Selasa, 29hb Ogos 2017

No. Tel: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu dan 1 pengumuman lama,

 1. Terkini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

 1. Tangga perpustakaan.

Sebuah tangga baharu yang dikenali sebagai Dr. Ladder boleh didapati di perpustakaan bagi membolehkan para pengguna untuk memilih buku-buku braille  dari rak-rak buku yang lebih tinggi dengan kemudahan dan keselamatan yang lebih hebat.

 1. Pembekal kantin yang baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada suatu pembekal baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai jenis makanan boleh didapati dan kafeteria ini dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua OKU Penglihatan adalah sangat-sangat dialu-alukan.

 1. Pertandingan Bowling.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1hb Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan harus mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, 1 orang OKU Penglihatan wanita dan seorang lelaki atau wanita B1. Yuran adalah RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan yang akan diterima di atas asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup adalah pada 18hb September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159764.

 1. Terkini Pertandingan Abilimpik SBM.

Ia akan diadakan pada bulan Disember dan acara-acara termasuklah penggunaan MS Word untuk menghasilkan satu dokumen, menyediakan persembahan dengan MS PowerPoint dan melayari internet untuk memuat turun bahan-bahan. Kategori penyertaan adalah B1 sahaja, B2 sahaja, B1 bersama yang celik dan B2 bersama yang celik. Hadiah-hadiah adalah RM350.00, RM200.00 dan RM120.00. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan Cik Fadhilah di 22746162.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik Roslina Mohamed

TELEY MAB no.701

Tuesday, 29th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 old announcements,

 1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 1. Library ladder.

A new ladder known as The Dr. Ladder is available at the library to enable the users to select the braille books from the higher book shelves with greater ease and safety.

 1. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. A variety of food is available and the cafeteria is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All the blind are most welcomed.

 1. Bowling competition

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 groups will be accepted on the first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact Mr. Abul Faris at 017-5159764.

 1. SBM Abilympic Competition update.

This will be in December and the events include using MS Word to produce a document, preparing a presentation with MS PowerPoint and browsing the internet to download materials. Participation categories are B1 only, B2 only, B1 with the sighted and B2 with the sighted. Prizes are RM350.00, RM200.00 and RM120.00. those interested, please register with Ms. Fadhilah at 22746162.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Ahad, Ogos 27, 2017

Teley MAB no. 700.

Teley MAB no. 700

Isnin, 22hb Ogos 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baru dan 1 pengumuman buku,

 1. Terkini nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada 1hb September (Hari Raya Haji), dari 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan En. Lai Kok Keong di 22742576.

 1. Para usahawan dan pemuzik OKU Penglihatan.

Unit Penempatan Pekerjaan akan mengumpulkan data berkenaan bilangan usahawan dan pemuzik di dalam negara. Sila berdaftar dengan En. Subra. Berikan nama dankerjaya anda.

 1. Meningkatkan kualiti hidup bagi OKU Penglihatan wanita.

Bersempena dengan Hari Wanita Kebangsaan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat akan menganjurkan satu dialog mengenai Tranformasi Nasional 50. Anda dijemput untuk memberikan cadangan anda bagi memperbaiki kehidupan wanita OKU Penglihatan. Sila hubungi Cik Aqilah di samb. 173.

 1. Pertandingan Bowling oleh Pesrob Selangor.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 1 Oktober pukul 10.00 pagi di Endah Parade, Bukit Jalil. Setiap kumpulan mesti mempunyai 2 orang OKU Penglihatan lelaki, seorang OKU Penglihatan wanita dan seorang yang B1 lelaki atau wanita. Yuran sebanyak RM75.00, tidak termasuk pengangkutan. Hanya 10 kumpulan akan diterima bagi asas siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup ialah pada 18th September. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Abul Faris di 017-5159754.

 1. Di sini, ada sebuah buku Braille Bahasa Inggeris untuk dibaca.

Tajuknya adalah The Diana Chronicles oleh T. Brown dalam 6 jilid. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.

Terima kasih,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi,

Ms. Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 700

Monday, 22nd August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new and 1 book announcements,

 1. Mandarin Sing Along update.

This will be on 1st September (Hari Raya Haji), from 10.00 am to 1.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

 1. Blind entrepreneurs and musicians.

The Job Placement Unit would like to collect data regarding the number of entrepreneurs and musicians in the country. Please contact Mr. Subra, giving your name and profession.

 1. Upgrading the quality of life for blind woman.

In conjunction with the National Women’s Day, The Ministry of Women and Community Development will be holding a dialogue on National Transformation 50. You are invited to give your suggestion on improving the life of blind women. Please contact Ms. Aqilah at ext. 173.

 1. Bowling Competition by Pesrob Selangor.

This will be on Sunday, 1st October at 10.00 am at The Endah Parade, Bukit Jalil. Each group should have 2 blind men, 1 blind woman and 1 B1 man or woman. The fee is RM75.00, excluding transport. Only 10 group will be accepted on first come first serve basis. Closing date is 18th September. For more info, please contact En. Abul Faris at 017-5159754.

 1. Here is an English Braille book to read.

The title is The Diana chronicles by T. Brown in 6 volumes. To borrow the book, please contact Ms. Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi,

Ms. Roslina Mohamed.

Ahad, Ogos 20, 2017

Teley MAB no. 699.

Teley MAB no. 699

Rabu, 16 Ogos 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 6 pengumuman baharu,

1.    Ceramah motivasi oleh Dr Thilaga.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 19 Ogos, 11.00 pagi di Bilik Mesyuarat Blok B. Mereka yang berminat, sila berdaftar dengan En. Subra. Berikan nama dan no. telefon anda.

2.    Terkini potongan rambut, urutan kaki dan rawatan kecantikan percuma oleh Power of Love Consultancy.

Ia telah ditangguhkan hingga Disember disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

3.    Kad Touch n Go bagi bas Rapid, LRT, Monorel and MRT.

OKU Penglihatan yang mahu memperbaharui atau membuat satu kad Touch n Go yang baharu, sila berdaftar dengan En. Subra dan berikan salinan fotostat Kad Pengenalan dan Kad OKU anda bersama gambar berukuran pasport, RM15.00 dan borang yang telah diisi kepada Cik Aqilah di samb. 173 sebelum 18hb Ogos. MAB akan hantar kesemua dokumen tersebut kepada Prasarana.

4.    Kemahiran Komunikasi Profesional dalam bahasa Inggeris oleh Unit Penempatan Pekerjaan MAB.

Ia adalah satu kursus selama lapan minggu bagi OKU Penglihatan pergi ke arah pekerjaan. Ia bertujuan bagi menyediakan OKU Penglihatan untuk pergi ke temuduga kerja dan membolehkan mereka berkomunikasi secara efektif di tempat kerja. Kelas kedua akan diadakan pada hari Sabtu, 19hb Ogos, dari 11.00 pagi hingga 12. 00 tengah hari  di Bilik Mesyuarat Blok B. Sila berdaftar dengan Cik Aqilah di samb. 173 dan berikan nama dan no. telefom anda.

5.    Nyanyian bersama Mandarin.

Ia akan diadakan pada hari Jumaat, 1 hb September, iaitu Hari Raya Haji pukul 11.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Pusat Warga Emas OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00. sila berdaftar dengan Eb. Lai Kok Keong di 22742576.

6.    Pembekal kantin baharu.

MAB telah menyerahkan kafeterianya kepada satu pembekal yang baharu sejak 1hb Ogos. Pelbagai makanan boleh didapati di kantin yang dibuka dari 7.30 pagi hingga 7.00 malam. Semua pelanggan OKU Penglihatan adalah dialu-alukan.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi

Cik Roslina Mohamed.

Teley MAB no. 699

Wednesday, 16th August 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 6 new announcements,

1. Motivational talk by Dr Thilaga.

This will be on Saturday, 19th August, 11.00 am at The Block B Meeting Room. Those interested, please register with Mr. Subra, giving your name and telephone no.

2. Free haircut trimming, foot massage and beauty treatment by Power of Love Consultancy update.

This has been postponed until December due to unavoidable circumstances.

3. Touch n Go Card for Rapid Bus, LRT, Monorail and MRT update.

Blind persons needing to renew or make a new Touch n Go Card, please register with Mr. Subra and give your OKU Card and IC Photostat, with passport photo, RM15.00 and filled up registration form to Ms. Aqilah at ext. 173 by 18th August. MAB will submit all the documents to Prasarana.

4. Professional Communicational Skill in English by MAB Job Placement Unit.

This is an eight week course for the blind going into the employment. It is aimed at preparing the blind to go for job interview and enabling them to communicate effectively at work. The second class is on Saturday, 19th August, from 11.00 am to 12. 00 pm at The Block B Meeting Room. Please register with Ms. Aqilah at ext. 173, giving name and phone no.

5. Mandarin Sing Along.

This will be on Friday, 1st September, which is Hari Raya Haji on 11.00 am to 12.00 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00. Please register with Mr. Lai Kok Keong at 22742576.

6. New canteen vendor.

MAB has outsourced its cafeteria to a new vendor since 1st August. Variety of food is available and the canteen is opened from 7.30 am to 7.00 pm. All blind customers are welcomed.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Isnin, Ogos 07, 2017

Pengumuman SBM 31 Julai 2017.

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia

Pengumuman Mingguan 31 Julai, 2017

Salam bahagia daripada kami semua dari Ibu Pejabat.

Terdapat tiga pengumuman baru pada minggu ini. Satu dari Ibu Pejabat dan dua dari SBM Cawangan Perak. Yang selebihnya adalah pengumuman ulangan atas

permintaan.

Pengumuman Dari Ibu Pejabat

Pengumuman dari Jawatankuasa Komunikasi, Advokasi dan Hak Asasi (JAKAHA)

Kad Touch n go untuk pengguna bas Rapid, LRT, Monorel dan MRT

Pengguna OKU Penglihatan yang ingin membuat atau memperbaharui kad "Touch n Go" mereka, bolehlah mendapatkan borang permohonan daripada En. Subra di kaunter

Penyambut Tetamu MAB. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan :

1. Satu salinan Kad Pengenalan;

2. Satu salinan Kad Oku;

3. Sekeping gambar berukuran pasport dan

4. Wang tunai sebanyak RM15.00.

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah diserahkan kepada Puan Aqila di pejabat MAB sebelum lapan belas Ogos 2017.

Kami akan memaklumkan anda sebaik sahaja kad-kad tersebut boleh dituntut.

Sila hubungi Puan Aqila untuk sebarang penerangan lanjut jika perlu. Puan Aqila boleh dihubungi di talian 03-22722677 sambungan 173 pada waktu pejabat.

Pengumuman Ulangan:

Pengumuman dari Jawatankuasa Komunikasi, Advokasi dan Hak Asasi (JAKAHA)

Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM) bersama-sama dengan para pelajar Kolej Sunway sedang menjalani penyelidikan tentang pengalaman dan penggunaan

laman sesawang oleh OKU Penglihatan.

Penyelidikan ini hanya memakan masa selama 20 minit. Segala maklumat yang diberi adalah sulit. Oleh yang demikian, adalah diharapkan agar anda semua

dapat melengkapkan kajian ini.

Pautan kajian tersebut adalah:

Https://goo.gl/forms/rmxr2wx7zbcraoam2

Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

Pengumuman dari Zon Utara:

Pengumuman dari SBM Cawangan Perak

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Berikut adalah dua pegumuman baharu daripada SBM cawangan Perak:

1. Pada 22.7.2017 yang lalu, SBM cawangan Perak telah berjaya mengadakan Pertandingan BAKAT 2017.

Keputusan adalah seperti berikut :

1) Norfadilah bt Yunus

2) Raja hamidi bin Raja Bahari

3) Hamid bin Basri

Dengan ini Puan Norfadhilah bt Yunus akan mewakili SBM cawangan Perak ke

Pertandingan BAKAT peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Negeri Sembilan

pada bulan Oktober yang akan datang.

2. Pada 13.8.2017 SBM cawangan Perak akan mengadakan Majlis Hari keluarga yang bertempat di tingkat 1 bangunan sbm perak pada jam 10.00 pagi, semua ahli

dijemput hadir.

Ahli-ahli yang ingin memohon Skim bantuan persekolahan anak-anak ahli bagi sesi 2018 boleh mendapatkan borang tersebut di pejabat sbm cawangan perak. tarikh

tutup permohonan ialah pada 30 ogos 2017.

Pengumuman dari Zon Selatan:

Pengumuman dari SBM Kawasan Negeri Sembilan

berikut adalah senarai ahli jawatankuasa SBM Kawasan Negeri Sembilan sesi 2017-2019:

Pengerusi: Abdul Hamid Bin Abdul Rahman;

Timbalan Pengerusi: Karam singh A/L Pritam Singh;

Bendahari: Md Salam Bin Sharif;

Ahli Jawatankuasa Biasa:

1. Mathialagan A/L Tanjung Tuan;

2. Mohd Shoker Bin Saaban;

3. Chong Yen Lyn.

Setiausaha dan dua orang Ahli Jawatankuasa Biasa akan dilantik kemudian.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Khairul Azwan yang telah memberi maklumat ini.

Pengumuman dari SBM Cawangan Melaka

Salam SBM.

Untuk perhatian semua ahli SBM Melaka, borang bantuan pendidikan persekolahan anak ahli akan mula diedarkan pada 3 Julai 2017. Tarikh tutup untuk mengembalikan

borang tersebut adalah pada 30 Ogos 2017.

Pengumuman dari zon Tengah

PENGUMUMAN dari SBM Cawangan KL/SELANGOR

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera

Skim Bantuan Pendidikan Untuk Anak-anak Ahli Bagi Sesi Persekolahan 2018.

Permohonan Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah di buka. Sesiapa yang berhasrat untuk mendapatkan Bantuan berkenaan,

sila dapatkan borang permohonan bantuan tersebut di pejabat SBM Cawangan KL/Selangor pada waktu pejabat. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan

ke pejabat SBM Cawangan KL/Selangor selewat-lewatnya pada 8 September 2017. Borang yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan. Sekiranya ada sebarang

pertanyaan, silalah hubungi Encik Muhammad Adha Bin Shamsuri di talian 03-2276 5276.

Pengumuman dari Pantai Timur

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KELANTAN

Assalamualaikum dan salam sbm.

Sukacita dimaklumkan bahawa sbm cawangan kelantan akan mengadakan kem catur yang akan diadakan pada 29, 30 & 31 julai 2017. Seramai 8 orang ahli sbm cawangan

kelantan akan mengambil bahagian. Tenaga pengajar adalah di kalangan ahli sbm cawangan kelantan sendiri.

Pengumuman dari SBM Cawangan Pahang

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Berikut adalah pengumuman lanjutan berkaitan lawatan jarak jauh 2017.

SBM Cawangan Pahang melalui Jawatankuasa Kebudayaan, Kesenian Dan sosial akan mengadakan Lawatan Jarak Jauh ke Kelantan dan Terengganu seperti ketetapan

berikut:-

Tarikh: 16 dan 17 September 2017 (Sabtu dan Ahad)

Antara Tempat-tempat yang telah dirancang untuk dilawati adalah:-

1) Lawatan muhibah ke SBM Cawangan Kelantan;

2) Membeli-Belah di Zon Bebas Cukai Pengkalan Kubor, Kelantan;

3) Bersantai di Pantai Airport Terengganu

4) Lawatan muhibah ke SBM Cawangan Terengganu.

Bayaran yang dikenakan adalah RM90.00 bagi ahli dan RM120.00 bagi bukan ahli.

Bayaran adalah untuk membiayai kos pengangkutan dan penginapan.

Pendaftaran masih dibuka sehingga 30 Ogos 2017.

Bagi ahli-ahli Sbm Cawangan Pahang yang ingin mengikuti lawatan ini, sila hubungi cik Radziah Husain, pembantu tadbir Sbm Cawangan Pahang di talian 09-296

4197 untuk tujuan pendaftaran dan menjelaskan bayaran.

Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018.

Permohonan bagi skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah dibuka. Mana-mana ahli SBM Cawangan Pahang yang ingin memohon

skim bantuan tersebut, bolehlah mendapatkan borang permohonan di pejabat SBM CAWANGAN PAHANG.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlu dikembalikan semula ke pejabat SBM Cawangan Pahang pada atau sebelum 30 Ogos 2017. Borang permohonan

yang diterima selepas 30 Ogos 2017 tidak akan diproses.

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi Cik Radziah Husain pembantu tadbir, pejabat sbm cawangan pahang di talian 09-296 4197 pada

waktu pejabat.

Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Tiada Pengumuman.

Iklan:

Minuman Kesihatan Mata Cenroma

Tuan-Tuan dan Puan-puan,

Dapatkan Minuman Kesihatan Mata Cenroma. Mimuman Cenroma amat berhasiat untuk memulihkan banyak penyakit mata.

Ada dua perisa minuman Cenroma, iaitu Koko dan kopi. Harga Cenroma

koko, RM68.00 manakala harga Cenroma kopi, RM64.00.

Sekiranya berminat, dan ingin mendapat maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jamaliah Jaafar di talian 013-340 3537.

Jawatan Kosong untuk Juru Urut di Kota Bharu Kelantan

• 60% / 40% (tempoh percubaan 3 bulan)

• 70% / 30% (selepas 3 bulan)

Pengangkutan dan penginapan disediakan

Tawaran Pekerjaan Sebagai Juru Urut Bagi OKU Cacat Penglihatan di Golden Touch Reflexology.

Jawatan ini terbuka kepada OKU Cacat Penglihatan yang berminat untuk menjadi warga Golden Touch Reflexology. Untuk makluman semua, antara cawangan Golden

Touch Reflexology :

i. Kampung Pintu Geng

ii. Tesco Kota Bharu, Kelantan

iii. Pusat Transformasi Bandar (UTC) Kota Bharu, Kelantan

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Encik Hairy di talian 09-743 8096 atau 013-928 9096

Pejabat kami terletak di

Lot 278-E,

Kampung Pintu Geng,

15100 Kota Bharu,

Kelantan,

Tel: 09-743 8096 atau 013-928 9096 atau 017-988 9096.

Jumaat, Julai 07, 2017

Info SBM.

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia

Pengumuman Mingguan 3 Julai, 2017

Salam bahagia daripada kami semua dari Ibu Pejabat.

Terdapat dua pengumuman untuk minggu ini. Kedua-duanya dari Ibu Pejabat. Yang Selebihnya adalah pengumuman ulangan atas permintaan.

Pengumuman Dari Ibu Pejabat

Pengumuman dari Jawatankuasa Komunikasi, Advokasi dan Hak Asasi (JAKAHA)

Kaunter tukar kad MyRapid dibuka di Stesen LRT Sri Rampai

Stesen LRT Sri Rampai adalah pusat penukaran kad konsesi keempat yang dibuka, selain Stesen LRT Awan Besar bagi Laluan Sri Petaling dan Stesen LRT Subang

Jaya bagi Laluan Kelana Jaya yang beroperasi sejak 21 Jun 2017.

Pusat penukaran kad konsesi ini beroperasi setiap hari bermula jam 7pagi hingga 7malam sehingga 15 Julai 2017.

ketiga-tiga pusat penukaran kad konsesi MyRapid ini bagi membolehkan pemegang kad konsesi MyRapid yang terdiri daripada pelajar, warga emas dan orang kelainan

upaya (OKU) menukar kad konsesi mereka kepada kad konsesi baru yang bercirikan platform Touch ‘n Go (TnG).

Penukaran kad MyRapid ke platform baharu ini perlu bagi membolehkan pengguna menikmati perjalanan yang lancar dan selesa dengan rangkaian bas Rapid KL,

LRT, Monorel dan Laluan MRT Sungai Buloh-Kajang

“Fasa dua projek MRT Sungai Buloh- Kajang akan berintergrasi dengan LRT Laluan Kelana Jaya di Stesen Pasar Seni, manakala bagi laluan Sri Petaling/Ampang

di Stesen Maluri dan Stesen Plaza Rakyat.

Pengumuman dari Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Komuniti (JPWK)

Perkhidmatan Sukarela Membaca dan Mengiring Untuk Membeli-belah

Berita baik untuk mereka yang memerlukan khidmat membaca dan pengiring untuk membeli-belah.

Program ini yang dikendalikan bersama oleh SBM dan Klab Komuniti Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU) akan beroperasi dua kali sebulan iaitu pada setiap

hari Sabtu pertama dan ketiga dari jam 9:00 pagi hingga 1:00 Tengahari. Sesi pertama telah dijadualkan pada 15 Julai ini. Tempat berkumpul adalah di

perkarangan Menara Vista Sentral.

Sesiapa yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut hendaklah menghubungi Puan Fadilah Aziz di talian 013-340 6511 atau En. Moktar

Soon di talian 013-340 9848 sebelum duabelas haribulan Julai 2017 dengan menyatakan jenis perkhidmatan yang diperlukan. Ini adalah untuk memastikan agar

perkhidmatan ini dapat berjalankan dengan lancar.

Pengumuman Ulangan:

Tiada Pengumuman.

Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

Pengumuman dari Zon Utara:

Pengumuman dari SBM Cawangan Perak

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Berikut adalah pegumuman dari SBM cawangan Perak:

1. Majlis sambutan hari raya aidil fitri 2017

Tarikh : 22.7.2017

masa : 2 hingga 6 petang

Tempat : SBM cawangan Perak

Selain daripada mengeratkan hubungan persahabatan dan kemesraan, ahli-ahli yang hadir akan turut diberi sumbangan hari raya.

2. Pertandingan bakat antara ahli-ahli sbm cawangan perak turut diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti di atas. Pemenang bagi pertandingan tersebut

akan mewakili sbm cawangan perak ke pertandingan Bakat Seni Suara peringkat kebangsaan yang akan dimaklumkan kelak.

Ahli-ahli yang berminat untuk menyertai pertandingan tersebut diminta menghubungi kerani sbm cawangan perak

di talian 05-253 3029 atau terus menghubungi Puan Norfadilah bt Yunus Pengerusi jawatankuasa kebudayaan, Kesenian dan Sosial di talian 019-488 2439

3. Ahli-ahli yang ingin memohon Skim bantuan persekolahan anak-anak ahli bagi sesi 2018 boleh mendapatkan borang tersebut

di pejabat sbm cawangan perak, tarikh tutup permohonan ialah pada 31 ogos 2017.

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KEDAH

Assalamualaikum, Salam sejahtera, salam Muafakat Kedah, dan salam SBM.

SBM Cawangan Kedah akan mengadakan Program Perjumpaan Ahli sempena Hari Raya Aidilfitri 2017 seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 9 Julai 2017 Hari Ahad;

Masa : 10.00 Pagi;

Tempat : Dewan SBM Cawangan Kedah;

turut diadakan adalah pemeriksaan kesihatan percuma, sesi Dialog Bersama JKM berkenaan Elaun Pekerja Cacat, Taklimat dari Jobs Malaysia berkenaan bantuan

perniagaan yang disediakan untuk OKU dan Taklimat dari Agro Bank mengenai Insuran OKU. Semua ahli SBM Cawangan Kedah dijemput hadir bagi memeriahkan program

ini.

Pengumuman dari Zon Selatan:

Pengumuman dari SBM Cawangan Melaka

Salam SBM.

Mesyuarat AJK bil4/2017 akan diadakan pada 16 Julai 2017 (Ahad) bertempat di Bilik Mesyuarat SBM Melaka.

Pengerusi mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli SBM. Kepada yang akan pulang ke kampong, berhati-hati di jalan raya.

Pejabat SBM Melaka akan ditutup pada 21 Jun hingga 2 Julai 2017. pejabat akan mulaberoperasi pada 3 Julai 2017.

Untuk perhatian semua ahli SBM Melaka, borang bantuan pendidikan persekolahan anak ahli akan mula diedarkan pada 3 Julai 2017. Tarikh tutup untuk mengembalikan

borang tersebut adalah pada 30 Ogos 2017.

PENGUMUMAN DARI SBM KAWASAN NEGERI SEMBILAN

SBM Kawasan Negeri Sembilan akan mengadakan Mesyuarat Agung LuarBiasa pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 15 julai 2017 (sabtu)

Masa : 9:00 pagi-2:00 petang.

Tempat : Premis SBM Kawasan Negeri Sembilan, Era Square, 72100 Seremban, Negeri Sembilan.

Sehubungan dengan itu, semua ahli biasa dan bersekutu dijemput hadir ke mesyuarat ini. Selain itu, turut diadakan sesi ramah mesra bersama ahli SBM Kawasan

Negeri Sembilan serta beberapa aktiviti sampingan lain.

Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan En. Khairul Azwan Bin Wahab, Pemangku Pengerusi SBM Kawasan Negeri Sembilan di talian 019-657 5795 atau En.

Mathialagan A/L Tanjung Tuan, Setiausaha SBM Kawasan Negeri Sembilan di talian 013-613 0057.

Jumpa anda di sana.

Pengumuman dari zon Tengah

PENGUMUMAN dari SBM Cawangan KL/SELANGOR

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera

ada dua pengumuman pada minggu ini.

Pengumuman Pertama:

Program Hari Tongkat Putih Antara bangsa Peringkat Kebangsaan Edisi Ke-8 2017.

Tarikh pendaftaran untuk Program ini masih dibuka sehingga 30 Jun 2017. Selain mengadakan acara perarakan dan majlis makan malam bersama Tetamu-tetamu

kehormat, pihak penganjur akan mengadakan acara cabutan bertuah dan kuiz. Hadiah menarik akan disediakan termasuk satu hadiah istimewa (grand Prize) menanti

anda.

Pengumuman kedua:

Skim Bantuan Pendidikan Untuk Anak-anak Ahli Bagi Sesi Persekolahan 2018.

Permohonan Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah di buka. Sesiapa yang berhasrat untuk mendapatkan Bantuan berkenaan,

sila dapatkan borang permohonan bantuan tersebut di pejabat SBM Cawangan KL/Selangor pada waktu pejabat. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan

ke pejabat SBM Cawangan KL/Selangor selewat-lewatnya pada 8 September 2017. Borang yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan. Sekiranya ada sebarang

pertanyaan, silalah hubungi Encik Muhammad Adha Bin Shamsuri di talian 03-2276 5276.

Pengumuman dari Pantai Timur

Pengumuman dari SBM Cawangan Pahang

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018.

Permohonan bagi skim bantuan pendidikan anak-anak ahli bagi sesi persekolahan 2018 telah dibuka. Mana-mana ahli SBM Cawangan Pahang yang ingin memohon

skim bantuan tersebut, bolehlah mendapatkan borang permohonan di pejabat SBM CAWANGAN PAHANG.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlu dikembalikan semula ke pejabat SBM Cawangan Pahang pada atau sebelum 30 Ogos 2017. Borang permohonan

yang diterima selepas 30 Ogos 2017 tidak akan diproses.

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi Cik Radziah Husain pembantu tadbir, pejabat sbm cawangan pahang di talian 09-296 4197 pada

waktu pejabat.

PERHIMPUNAN AHLI BERSEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI 2017

Sbm Cawangan Pahang akan mengadakan Program Perhimpunan Ahli 2017 bersempena Sambutan Hari Raya Aidil fitri seperti ketetapan berikut:-

Tarikh: 9 Julai 2017 (Ahad)

Masa: Bermula 10.30 pagi

Tempat: Sbm Cawangan Pahang,

G46G,

Jln Mentakab,

Kg. Batu Satu,

28000

Temerloh,

Pahang.

Antara pengisiannya adalah :-

Meraikan ahli-ahli SBM Cawangan Pahang bersama dengan semua barisan jawatankuasa serta penyelaras dalam satu majlis santai sambil meraikan sambutan Aidil

fitri.

Mengeratkan jalinan silaturrahim dan ukhwah antara ahli-ahli dengan penjawat serta bertukar pandangan dan idea demi kebaikan ahli Sbm Cawangan Pahang khususnya.

Bagi pihak barisan jawatankuasa, saya Shereen Azura Bt Abdul Rahim, selaku Pengerusi Sbm Cawangan Pahang ingin menjemput dan mengalu-alukan kehadiran semua

ahli biasa dan ahli bersekutu Sbm cawangan Pahang ke Program Perhimpunan Ahli 2017 pada tarikh yang tersebut di atas. Saya juga menggalakkan semua yang

hadir berpakaian cantik dan bersesuaian dengan perayaan aidil fitri.

LAWATAN JARAK JAUH 2017 Ke KELANTAN dan TERENGGANU

Sbm Cawangan Pahang di bawah Jawatankuasa Kebudayaan, Keseniaan dan Sosial (JKKS), berhasrat untuk mengadakan Program Lawatan Jarak Jauh 2017 Ke Kelantan

Dan Terengganu.

tarikh yang dicadangkan untuk lawatan adalah 16 dan 17 September 2017 (Sabtu dan Ahad)

Tempat-tempat yang akan dilawati akan dimaklumkan kelak.

Tambang yang dikenakan adalah seperti berikut:-

RM90.00 seorang bagi ahli;

RM120.00 seorang bagi bukan ahli.

Bayaran tersebut adalah untuk menampung kos pengangkutan dan penginapan.

Bagi ahli-ahli yang berhasrat untuk mengikuti program ini,

Pendaftaran boleh dibuat dengan menghubungi pembantu tadbir cawangan di talian 09-296 4197 pada waktu pejabat.

Untuk sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung dengan Pengerusi Jawatankuasa kebudayaan ,kesenian dan Sosial (JKKS) Encik Ooi Kee Bing di talian 013-921

9776.

Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Tiada Pengumuman.

Iklan:

Minuman Kesihatan Mata Cenroma

Tuan-Tuan dan Puan-puan,

Dapatkan Minuman Kesihatan Mata Cenroma. Mimuman Cenroma amat berhasiat untuk memulihkan banyak penyakit mata.

Ada dua perisa minuman Cenroma, iaitu Koko dan kopi. Harga Cenroma

koko, RM68.00 manakala harga Cenroma kopi, RM64.00.

Sekiranya berminat, dan ingin mendapat maklumat lanjut, sila hubungi Puan Jamaliah Jaafar di talian 013-340 3537.

Jawatan Kosong untuk Juru Urut di Kota Bharu Kelantan

• 60% / 40% (tempoh percubaan 3 bulan)

• 70% / 30% (selepas 3 bulan)

Pengangkutan dan penginapan disediakan

Tawaran Pekerjaan Sebagai Juru Urut Bagi OKU Cacat Penglihatan di Golden Touch Reflexology.

Jawatan ini terbuka kepada OKU Cacat Penglihatan yang berminat untuk menjadi warga Golden Touch Reflexology. Untuk makluman semua, antara cawangan Golden

Touch Reflexology :

i. Kampung Pintu Geng

ii. Tesco Kota Bharu, Kelantan

iii. Pusat Transformasi Bandar (UTC) Kota Bharu, Kelantan

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Encik Hairy di talian 09-743 8096 atau 013-928 9096

Pejabat kami terletak di

Lot 278-E,

Kampung Pintu Geng,

15100 Kota Bharu,

Kelantan,

Tel: 09-743 8096 atau 013-928 9096 atau 017-988 9096.

Info MAB.

TELEY MAB no. 694. Pembetulan.

Isnin, 3hb Julai 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

1. Potongan rambut, urutan kaki dan rawatan kecantikan percuma oleh Power of Love Consultancy.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 29hb Julai, dari 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Bilik Kuliah, Tingkat 2. Sekurang-kurangnya, 50 OKU Penglihatan, lelaki dan perempuan dialu-alukan. Sila berdaftar dengan En. Subra dan untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Manogayathry di samb 297.

2. Terkini Kejohanan Goalball.

Kejohanan Goalball Piala Terbuka Dato’ MBPJ akan diadakan dari 14hb – 16hb Julai (Jumaat-Ahad). Mereka yang berminat, sila dapatkan borang pendaftaran dari Kaunter Resepsi MAB atau dari pejabat MBSA.

3. Terkini lawatan ke Betong, Thailand – 30hb Julai hingga 2hb Ogos.

Lagi berita baik! Yuran bagi ahli dan sukarelawan ialah RM250 dan bagi bukan ahli RM300. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837 dan untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Eddie Chong di 013-3600192.

4. Perhimpunan warga emas OKU Penglihatan.

Perhimpunan dengan Mesyuarat Agung dan pilihanraya akan diadakan pada hari Sabtu, 8hb Julai, bermula 10.00 pagi. Yuran bagi ahli sebanyak RM6.00 dan bagi bukan ahli RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837.

5. Imbasan mata.

Para Optometri boleh didapati di Pusat Low Vision setiap Selasa, 9.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Jika anda mahu mata anda diperiksa, sila buat temujanji dengan Pn. Santhana di samb. 318.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik. Roslina Mohamed.

Subjek: Teley MAB no. 694 - Correction

TELEY MAB no. 694

Monday, 3rd July 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new and 2 old announcements,

1. Free haircut trimming, foot massage and beauty treatment by Power of Love Consultancy.

This will be on Saturday, 29th July, from 10.00 am to 12.00 pm at The Lecture Room, 2nd floor. At least 50 blind, men and women are welcomed. Please register with Mr. Subra and for more info, please Ms. Manogayathry at ext.297.

2. Goalball Tournament update.

The Open Trophy Dato’ MBPJ Goalball Tournament will be from 14th – 16th July (Friday-Sunday). Those interested, please collect the registration forms from MAB Reception or the MBSA office.

3. Excursion to Betong, Thailand – 30th July to 2nd August update.

More good news! The fee for members and volunteers is RM250 and for non-members is RM300. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837 and for more info, please call Mr. Eddie Chong at 013-3600192.

4. Elderly Blind Gathering.

The gathering with AGM and elections will be on Saturday, 8th July, starting 10.00 am. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

5. Eye-screening.

The Optometrist is available at The Low Vision Centre every Tuesday, 9.30 am to 1.30 pm. If you wish to have your eyes checked, please make an appointment with Mrs. Santhana at ext. 318.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Info MAB. Pembetulan.

TELEY MAB no. 694

Isnin, 3hb Julai 2017

No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 2 pengumuman lama,

1. Potongan rambut, urutan kaki dan rawatan kecantikan percuma oleh Power of Love Consultancy.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 29hb Julai, dari 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Bilik Kuliah, Tingkat 2. Sekurang-kurangnya, 50 OKU Penglihatan, lelaki dan perempuan dialu-alukan. Sila berdaftar dengan En. Subra dan untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cik Manogayathry di samb 297.

2. Terkini Kejohanan Goalball.

Kejohanan Goalball Piala Terbuka Dato’ MBPJ akan diadakan dari 14hb – 16hb Julai (Jumaat-Ahad). Mereka yang berminat, sila dapatkan borang pendaftaran dari Kaunter Resepsi MAB atau dari pejabat MBSA.

3. Terkini lawatan ke Betong, Thailand – 30hb Julai hingga 2hb Ogos.

Lagi berita baik! Yuran bagi ahli dan sukarelawan ialah RM250 dan bagi bukan ahli RM300. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837 dan untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Eddie Chong di 013-3600192.

4. Perhimpunan warga emas OKU Penglihatan.

Perhimpunan dengan Mesyuarat Agung dan pilihanraya akan diadakan pada hari Sabtu, 8hb Julai, bermula 10.00 pagi. Yuran bagi ahli sebanyak RM6.00 dan bagi bukan ahli RM8.00. Sila berdaftar dengan Pn. Rani di 016-6854837.

5. Imbasan mata.

Para Optometri boleh didapati di Pusat Low Vision setiap Selasa, 9.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Jika anda mahu mata anda diperiksa, sila buat temujanji dengan Pn. Santhana di samb. 318.

Terima kasih,

Ikhlas,

En. Godfrey Ooi.

Cik. Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 694

Monday, 3rd July 2017

Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new and 2 old announcements,

1. Free haircut trimming, foot massage and beauty treatment FOC by Power of Love Consultancy.

This will be on Saturday, 29th July, from 10.00 am to 12.00 pm at The Lecture Room, 2nd floor. At least 50 blind, men and women are welcomed. Please register with Mr. Subra and for more info, please Ms. Manogayathry at ext.297.

2. Goalball Tournament update.

The Open Trophy Dato’ MBPJ Goalball Tournament will be from 14th – 16th July (Friday-Sunday). Those interested, please collect the registration forms from MAB Reception or the MBSA office.

3. Excursion to Betong, Thailand – 30th July to 2nd August update.

More good news! The fee for members and volunteers is RM250 and for non-members is RM300. Please register with Mrs. Rani at 016-6854837 and for more info, please call Mr. Eddie Chong at 013-3600192.

4. Elderly Blind Gathering.

The gathering with AGM and elections will be on Saturday, 8th July, starting 10.00 am. The fee for members is RM6.00 and for non-members is RM8.00. please register with Mrs. Rani at 016-6854837.

5. Eye-screening.

The Optometrist is available at The Low Vision Centre every Tuesday, 9.30 am to 1.30 pm. If you wish to have your eyes checked, please make an appointment with Mrs. Santhana at ext. 318.

Thank you,

Regards,

Mr. Godfrey Ooi.

Ms. Roslina Mohamed.

Selasa, Jun 06, 2017

TELEY MAB no. 690

Isnin, 5hb Jun 2017
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu,

1.    Bantuan Baitulmal untuk OKU Penglihatan Muslim.

Baitulmal akan memberikan satu taklimat tentang bantuan bagi OKU Penglihatan Muslim di Dewan MAB pada hari Rabu, 14hb Jun, 10.00 pagi. Mereka yang mempunyai soalan-soalan, sila hantar kepada Cik Aqilah di samb. 173 sebelum hari Sabtu, 10hb Jun.

2.    Projek Pengumpulan Dana Jalan Kaki untuk penglihatan.

MAB bersama dengan Lions Sri Petaling dan OCBC akan menganjurkan jalan kaki amal sekitar Brickfields pada hari Sabtu, 17hb Jun, 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Duit tersebut akan dihalakan ke arah perpustakaan dan BPU. Lain-lain aktiviti termasuklah: tayangan filem audio deskriptif, refleksologi dan jualan makanan. Yuran pendaftaran ialah RM50.00 sahaja. Borang-borang boleh didapati di kaunter resepsi. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pn. Farah di samb. 305 dan Cik Hema di samb. 298. Sokonngan anda akan amat dihargai.

3.    Terkini sambutan Hari Ibu dan Ayah di Dewan Perhimpunan Cina.

Mereka yang telah berdaftar bagi majlis tersebut, sila berada di MAB sebelum 8.00 pagi kerana bas akan terus bertolak pada hari Ahad, 11hb Jun. Untuk penjelasan, sila hubungi En. K. K. Goh di 013-3520732.

4.    Terkini lawatan ke Betong, Thailand.

Lawatan ini akan diadakan dari 30hb Julai hingga 2hb Ogos (Ahad-Rabu). Lawatan-lawatan termasuklah: Taman Bunga Musim Sejuk, Taman Herba, kolam air panas, fiesta buah-buahan, produk-produk tempatan dan merasa sarang burung, mandi bunga dan pasar tempatan. Tujuh hidangan akan disediakan. Yuran sebanyak RM350.00 bagi ahli dan sukarelawan dan RM410.00 bagi bukan ahli. Sila berdaftar dengan Pn. Selvarani di 016-6854837 dan buat pembayaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Eddie Chong di 013-3600192.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 690
Monday, 5th June 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new announcements,

1.    Baitulmal assistance for the Muslims blind.

Baitulmal will be giving a briefing on assistance for the Muslims blind at The MAB Hall on Wednesday, 14th June, 10.00 am. Those who have questions, please submit to Ms. Aqilah at ext. 173 by Saturday, 10th June.

2.    Walk for sight Fundraising Project.

MAB together with Sri Petaling Lions and OCBC will be organizing the charity walk around Brickfields on Saturday, 17th June, 7.30 am to 1.30 pm. The money will go towards the library and BPU. Other activities include: Screening of audio descriptive movie, reflexology and sale of food. Registration fee is RM50.00 only. The forms can be obtained from the reception counter. For more info, please call Pn. Farah at ext. 305 and Ms. Hema at ext. 298. Your support will be greatly appreciated.

3.    Mother and Father’s Day Celebration at The Chinese Assembly Hall update.

Those who have registered for the function, please be at The MAB by 8.00 am as the bus will leave soon after on Sunday, 11th June. For clarification, please contact Mr. K. K. Goh at 013-3520732.

4.    Excursion to Betong Thailand update.

This will be on 30th July to 2nd August (Sunday-Wednesday). Visits include: Winter Flower Garden, Herbal Garden, hot spring, fruit fiesta, local products and bird nest tasting, flower bath and local market. Seven meals will be provided. The fee is RM350.00 for members and volunteers and RM410.00 for non-members. Please register with Mrs. Selvarani at 016-6854837 and make the payment. For more info, you can call Mr. Eddie Chong at 013-3600192.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.

Khamis, Mei 25, 2017

Info SBM 22 Mei.

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia
Pengumuman Mingguan 22 Mei, 2017


Terdapat dua Pengumuman baru pada minggu ini.  Satu daripada Cawangan Melaka dan satu daripada Cawangan KL/Selangor.  Yang selebihnya adalah pengumuman ulangan.


      Pengumuman Ulangan:

Pengumuman dari Ibu Pejabat

Giving Vision- Proposal for the Society of the Blind

Salam sejahtera. Ini adalah satu penguman dari kelab sukarelawan, Institusi Perubatan Antarabangsa.

Kami sukarelawan dari Universiti Perubatan Antarabangsa ingin meminjamkan mata kami bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan dari persatuan penglihatan terhad untuk menjalankan aktiviti seharian, dan aktiviti ini akan dijalankan pada hari Sabtu, dua kali sebulan.

Kami akan membantu tuan-tuan dan puan-puan menjalankan aktiviti kehidupan seharian seperti surat menyurat atau membaca laporan perubatan, artikel dari surat khabar, buku, dan majalah. Selain itu, kami juga akan menemani tuan-tuan puan-puan ke pekan untuk membeli-belah.

Walaupun bantuan kami terhad, kami sentiasa bersedia menerima maklum balas dan kami amat bersyukur agar tuan-tuan dan puan-puan  dapat memberi maklum balas bagi meneruskan dan mengatasi kekurangan kami.

Kami akan membuat perngumaan lanjut tentang jadual untuk projek tersebut.

Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar pengumuman dari Universiti Perubatan Antarabangsa,
Saya Chan E-Lyn, dan saya sentiasa bersedia untuk membantu Tuan-tuan dan puan-puan.


Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

    Pengumuman dari Zon Utara:

Tiada Pengumuman.


      Pengumuman dari Zon Selatan:

Pengumuman dari SBM Cawangan Melaka

Salam SBM.

Sebagaimana dirancangkan, SBM Cawangan Melaka telah mengadakan Mesyuarat Agung Dwi Tahunannya pada 20 Mei yang lalu.  Seramai 40 orang ahli telah menunaikan kewajiban mereka untuk memilih barisan kepimpinan Cawangan Melaka untuk penggal 2017-2019. Berikut adalah Senarai AJK Cawangan Melaka yang dipilih:--
PENGERUSI : Hashim bin ishak
TIMBALAN PENGERUSI : Azhar bin abu bakar
SETIAUSAHA : Raziah binti muhammad
BENDAHARI : sulaiman bin zainal abidin 
Lima Ahli Jawatankuasa adalah:
1. Shukor bin mohd sharif 
2. Syafiq bin jamil
3. Kadariah binti abu 
4. Masita binti mohamad
5. Mohd yushaizrul bin yusof

Tahniah kami ucapkan kepada kepimpinan baru ini.  Semoga Cawangan Melaka terus mencapaian kejayaan.


    Pengumuman dari zon Tengah

Pengumuman SBM Cawangan KL/Selangor

Asalamu'alaikum dan salam sejahtera

Dimaklumkan bahawa SBM Cawangan KL/Selangor telah pun selesai menjalankan Mesyuarat Agung DWI Tahunan keduanya pada 21 Mei 2017.
Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Presiden kita, Tuan Haji Nazari Haji Othman.  Seramai 163 orang ahli telah mengundi pada hari tersebut.  Berikut adalah senarai nama barisan Ahli Jawatankuasa SBM Cawangan KL/Selangor bagi sesi 2017 ? 2019:--
Pengerusi : PN. ROSNAH BINTI HJ AHMAD
Timbalan Pengerusi : GODFREY OOI GOAT SEE
Setiausaha : ANNA  LOO SOON NYONG
Bendahari : EEE JIA JIANN
Lima Ahli Jawatankuasa Biasa ialah:
Muhammad Nadhir B. Abdul Nasir
JEBRY BIN DEMEI.
LELE SUYARNI BINTI OMAR.
LOW KEK KONG
Qairil Azry Bin Zahrin

Tahniah diucapkan kepada mereka yang dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa sesi 2017 - 2019.
 
Melanjutkan Tarikh Pendaftaran Untuk Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8/2017.

Sukacita dimaklumkan bahawa  SBM Cawangan KL/Selangor telah melanjutkan ptarikh pendaftaran  untuk Program Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa, Peringkat Kebangsaan Kali Ke-7/2017  dari 2  Mei kepada 31 Mei 2017.
Yuran  penyertaan adalah seperti berikut:
1.1    Untuk ahli biasa dan ahli bersekutu RM100.00.
1.2    Untuk bukan ahli RM200.00
1.3    Untuk anak-anak ahli 18 tahun kebawah RM100.00
(Seorang sahaja untuk 1 keluarga. Hanya mereka yang memerlukan pengiring atau pembantu sahaja yang dibenarkan)
1.4    Untuk yang tidak menginap RM30.00 bagi menampung T.shirt, topi dan makan tengah hari pada hari tersebut.
Sila berdaftar dengan En. Mohd Ikhwan Bin Md Rejab pembantu sambilan SBM Cawangan KL/Selangor di talian  2276 5276 pada waktu pejabat.


     Pengumuman dari Pantai Timur

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KELANTAN.

Assalamualaikum dan salam SBM.

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan 2017 telah berlansung dengan jayanya pada  14 Mei  2017. Seramai 64 orang ahli biasa telah hadir. Berikut adalah senarai barisan jawatankuasa yang telah dipilih bagi penggal 2017-2019:--
Pengerusi : Abdul Latif bin Mat Hussin
Timbalan Pengerusi : Ismawati binti Ramly
Setiausaha : Nora binti Mohamed
Bendahari :  Zuhan bin Zakaria
Lima Ahli Jawatankuasa:
1.  Mustapha bin Jusoh
2.  Mohd Zailani bin Mohd Nor
3.  Azmi bin Abdul Manaf
4.  Eshah binti Seman
5.  Mohd Yusri bin Saari

Tahniah diucapkan kepada barisan jawatankuasa penggal 2017-2019.
Semoga dengan gabungan baru dan lama akan lebih memajukan dan membangunkan SBM Cawangan Kelantan khususnya.


     Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Pengumuman dari SBM Kawasan Sabah

Salam SBM.

SBM Kawasan Sabah telah mengadakan Mesyuarat Agung Dwi Tahunannya pada 29 April 2017, bertempat di Asrama Kinabalu, Likas, Sabah.

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan tersebut telah bermula pada 9.00 pagi dan berakhir pada 1.00 tengahari. Ia telah dipengerusikan oleh Tuan Haji Mohamed Nazari Bin Othman, presiden SBM sendiri.

Keputusan Mesyuarat Dwi Tahunan SBM Kawasan Sabah adalah seperti berikut:

Pengerusi: Puan Catherine Ringingon
Naib pengerusi: Puan Siti Jineh Jaimun
Setiausaha: Puan Jusmeh Basrin
Bendahari: Encik Herbert Koh Guo Hiung

Lima orang ahli jawatankuasa biasa:
Puan Zaleha Matali
Encik Basri Dulah
Encik Khir Johari Abdullah
Encik Gumba Agaram
Cik Harziah Khalid Yunus.

Tahniah kami ucapkan kepada barisan pemimpin Cawangan Kawasan Sabah bagi penggal 2017 ? 2019. 

Pengumuman dari SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak Telah diadakan pada 2 haribulan April yang lalu.  Inilah SENARAI PENJAWAT SBM CAWANGAN SARAWAK 2017-2019:
Pengerusi: Isak Ngau;
Timbalan Pengerusi: Libau Tegung;
Setiausaha: Ata Nyuga;
Bendahari: Sa Senabong;

Berikut adalah lima orang ahli jawatankuasa untuk 2017-2019:--
Shariffah Zubaidah;
Ranggung Unggang;
Mit Seridin;
Sadun Julin;
Una wan;

Syabas kami ucapkan kepada barisan kepimpinan ini.


Iklan:

Singgah sana foot reflexsology & spa yang terletak di Shah Alam memerlukan beberapa orang juru urut lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, kepada OKU penglihatan yang berkemahiran dalam bidang urut namun masih belum mendapat peluang pekerjaan, anda boleh menghubungi Encik Saiful di talian 012-5082368 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Selasa, Mei 23, 2017

TELEY MAB no. 688.

TELEY MAB no. 688
Selasa, 23hb Mei 2017
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Tedapat 4 pengumuman baharu,

1.    Terkini nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 27hb Mei dari pukul 1.30 hingga 4.30 petang di Pusat Warga Emas. OKU Penglihatan. Yuran sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet Kok di 22742576.

2.    Terkini permohonan perumahan DBKL.

Mereka yang mahu memohon perumahan dari DBKL, anda boleh dapatkan surat sokongan dari MAB. Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut: Salinan photostat Kad pengenalan, salinan photostat Kad OKU, bersama Kad Pengenalan dan Kad OKU pasangan anda, sijil kelahiran anak-anak anda dan surat tawaran dari DBKL. Untuk penjelasan, sila hubungi Cik Gayathri di samb. 297.

3.    Khidmat-khidmat sukarela.

Orang-orang OKU Penglihatan yang memerlukan khidmat-khidmat sukarela seperti pergi membeli-belah atau ke hospital, bacaan peribadi dan lain-lain, anda boleh hubungi Cik Manogayathri di Jabatan Kebajikan MAB di samb. 297. Anda perlu memberi sekurang-kurangnya notis 2 minggu bagi temujanji tersebut.

4.    Lawatan ke Betong, Thailand, dianjurkan oleh Kelab Warga Emas OKU Penglihatan, dengan kerjasama Persatuan Pemerkasaan OKU Penglihatan.

Ia akan diadakan dari 30hb Julai hingga 2hb Ogos (Ahad hingga Rabu). Yuran bagi ahli-ahli dan para sukarelawan adalah RM350.00 dan untuk bukan ahli adalah RM410.00. Yuran akan dikurangkan jika kita mendapat subsidi. Sila berikan nama anda kepada En. Subra di 22722677.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 688
Tuesday, 23rd May 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new announcements.

1.    English sing along update.

This will be on Saturday, 27th May from 1.30 pm to 4.30 pm at The Elderly Blind Centre. The fee is RM2.00 only. Please register with Ms. Violet Kok at 22742576.

2.    Application for DBKL Housing update.

Those who need to apply for housing from DBKL, you can get a supporting letter from MAB. Please bring along the following documents: Photostat IC, Photostat OKU Card, plus IC and OKU Card of your spouse, birth certificates of your children and the offer letter from DBKL. For clarification, please call Ms. Gayathri at ext. 297.

3.    Voluntary services.

Blind persons requiring voluntary services like going shopping or to the hospital, personal reading, etc, you can contact Ms. Manogayathri at The MAB Welfare Department at ext. 297. You need to give at least 2 weeks notices for the appointment.

4.    Excursion to Betong, Thailand, organized by The Elderly Club, in collaboration with The Blind Empowerment Society.

This will be from 30th July to 2nd August (Sunday to Wednesday). The fee for members and volunteers is RM350.00 and for non-members is RM410.00. The fee may be reduced later if we get more subsidy. Please give your name to Mr. Subra at 22722677.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.

Rabu, Mei 10, 2017

Pengumuman Mingguan8 Mei, 2017.

 

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia
Pengumuman Mingguan8 Mei, 2017
   
Terlebih dahulu kami meminta maaf kerana tidak dapat menghantar pengumuman kami melalui emel
untuk minggu bermula 1 Mei kerana telah gangguan pada perkhidmatan jalur lebar di Ibu Pejabat.
Terdapat lima pengumuman baru untuk minggu ini.  Satu dari Ibu Pejabat, Satu dari Cawangan Johor,
Satu dari Cawangan Melaka, Satu dari Cawangan kelantan dan satu dari Cawangan Pahang.  Yang
selebihnya adalah pengumuman ulangan.

Pengumuman Dari Ibu Pejabat SBM

Pengumuman dari Jawatankuasa Pembangunan Belia (JPB)

Jemputan Untuk Menyertai Program Mind Discovery Transformasi Nasional
2050 (TN50) Belia Cacat Penglihatan
 
Jawatankuasa Pembangunan Belia, Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan
Malaysia (SBM) akan menganjurkan Program Mind Discovery Transformasi
Nasional 2050 (TN50) Belia Cacat Penglihatan pada ketetapan berikut:
Tarikh: 21 Mei 2017 (Ahad);
Masa: 2.30 petang – 5.30 petang;
Venue: Kompleks MAB, Brickfields, Kuala Lumpur.
 
program ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada belia cacat
penglihatan mengenai TN50 dan mengumpulkan aspirasi para peserta bagi
disalurkan kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dr. Aizan
Sofia Amin, salah seorang Duta TN50 akan memberi taklimat dan
berdialog dengan para peserta dalam program tersebut.
 
bagi belia cacat penglihatan yang berminat untuk hadir, sila berdaftar
dengan Cik Uma Mageswary, Pembantu Tadbir, SBM Ibu Pejabat di talian
03-22746162 sebelum jam lima petang, 17 Mei 2017.
 


     Pengumuman Ulangan:

Pengumuman dari Ibu pejabat

DIMAKLUMKAN BAHAWA PERTUBUHAN ORANG CACAT PENGLIHATAN MALAYSIA (SBM)  SEDANG
MENCARI PENYEWA BAGI PREMIS YANG BERALAMAT NO. 40A JALAN PADANG BELIA, 50470
BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR. KADAR SEWA YANG AKAN DIKENAKAN ADALAH RM 2,000.00 SEBULAN
DENGAN KONTRAK 1 TAHUN. OLEH YANG DEMIKIAN, SESIAPA YANG BERMINAT BOLEH TERUS
MENGHUBUNGI PRESIDEN SBM, TUAN HAJI MOHAMMED NAZARI BIN HAJI OTHMAN DI TALIAN 013–
340 0710 atau Puan Farahin Jaafar, Setiausaha Eksekutif SBM di talian 03-2274 6162.


Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

    Pengumuman dari Zon Utara:

Pengumuman dari SBM Cawangan Pulau Pinang

Salam ceria dari kami di SBM Cawangan Pulau Pinang.
Sukacita dimaklumkan bahawa SBM Cawangan Pulau Pinang telah mengadakan Mesyuarat Agung Dwi
tahunan (Edisi 2 Bilangan 37 Tahun 2017) pada hari Ahad, 30hb April 2017 di Dewan Dato’ Arif Shah Bin
Haji Omar Shah, Pulau Pinang, Pulau Mutiara.  Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Timbalan
Presiden SBM, Encik Mohd. Fekkeri Bin Mat Jusoh.  Berikut adalah dimaklumkan barisan Ahli
Jawatankuasa SBM Cawangan Pulau Pinang bagi sesi 2017-2019:--
Pengerusi: Encik Mohd. Rodzi Bin Ariffin;
Timbalan Pengerusi: Encik Haszeemee Bin Abdul Hamid;
Setiausaha: Cik Esah Binti Hussin;
Bendahari: Encik Ng Eu Khoon dan
Lima Ahli Jawatankuasa terdiri daripada:--
Encik Asrul Affendi Bin Azizan;
Encik Awang Bin Mamat;
Encik Johari Bin Saad;
Cik Fadilah Binti Ahmad dan
Puan Kanibibi Binti Abdul Karim.

Sekalung tahniah dan syabas kepada mereka.  Semoga mereka akan terus cemerlang dalam
menjalankan tugas.

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KEDAH

Saya mewakili ahli jawatankuasa Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia (SBM)
Cawangan Kedah ingin membuat beberapa pengumuman.

1.      Kepada ahli-ahli SBM Cawangan Kedah yang masih belum menjelaskan yuran tahunan
bagi tahun 2017, anda dikehendaki menjelaskannya sebelum atau pada 31 Mei 2017.
Kegagalan anda menjelaskan yuran keahlian tersebut akan menyebabkan keahlian
anda tergantung.

Senarai Ahli Jawatankuasa Penggal 2017-2019
Pengerusi : Encik Mohd Hazani Bin Abdullah
Timbalan Pengerusi : Encik Lim Yew Yi
Setiausaha : Encik Mohd Nazrol Bin Ibrahim
Bendahari : Encik Mohd Kassim Bin Md Ludin
5 orang Ahli Jawatankuasa:
Encik Kim Nain Teong
Encik Remli Bin Abbas
Encik Zakrial Bin Ismail
Encik Mohd Syafiq Riayatuddin Bin Hashim

Ahli Jawatankuasa kelima Akan dilantik kemudian.


      Pengumuman dari Zon Selatan:

Pengumuman dari SBM Cawangan Johor

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM Cawangan Johor

SBM Johor telah mengadakan Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM Cawangan Johor Kali Kedua
pada hari Sabtu, 6hb Mei 2017. Masa 10.00 pagi sehingga 2.30 petang di premis SBM Cawangan
Johor beralamat No 24 A Jalan Meranti 2, Taman Sri Pulai, 81300 Skudai, Johor.

Mesyuarat telah dirasmikan oleh YB Dr. Zaini bin Abu Bakar.

Seramai 29 orang ahli telah menghadiri mesyuarat tersebut. Berikut senarai ahli jawatankuasa
baru 2017- 2019:--
Pengerusi:  Zainoh bin Jawahir;
Timbalan Pengerusi:  Siti Rotiah binti Ekwan;
Setiausaha:  Nurul Aini Nageswari binti Abdullah;
Bendahari:  Ismail Judin;
Lima Ahli Jawatankuasa adalah:
Sawiyah Hamdan;
Siti Maimunah binti Abu Talib;
Ramli Talib;
Noh Abdul Rahman;
Nur Adilah binti Zaaba;

Tahniah kami ucapkan kepada barisan Pemimpin-pemimpin bagi penggal baru ini.

Pengumuman dari SBM Cawangan Melaka

Salam SBM.

Mesyuarat Agung Dwi tahunan SBM Cawangan Melaka akan diadakan pada 20 Mei 2017 bertempat di
Dewan MBMB Jalan Durian Daun Melaka pada jam 9 pagi. diharap semua ahli SBM Melaka dapat
menghadirkan diri ke mesyuarat pada kali ini.


    Pengumuman dari zon Tengah

Pengumuman SBM Cawangan KL/Selangor

Asalamu'alaikum dan salam sejahtera

1.       Melanjutkan Tarikh Pendaftaran Untuk Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat
Kebangsaan Kali Ke-8/2017.

Sukacita dimaklumkan bahawa  SBM Cawangan KL/Selangor telah melanjutkan ptarikh
pendaftaran  untuk Program Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa, Peringkat Kebangsaan
Kali Ke-7/2017  dari 2  Mei kepada 31 Mei 2017.
Yuran  penyertaan adalah seperti berikut:
1.1    Untuk ahli biasa dan ahli bersekutu RM100.00.
1.2    Untuk bukan ahli RM200.00
1.3    Untuk anak-anak ahli 18 tahun kebawah RM100.00
(Seorang sahaja untuk 1 keluarga. Hanya mereka yang memerlukan pengiring atau pembantu
sahaja yang dibenarkan)
1.4    Untuk yang tidak menginap RM30.00 bagi menampung T.shirt, topi dan makan tengah hari
pada hari tersebut.
Sila berdaftar dengan En. Mohd Ikhwan Bin Md Rejab pembantu sambilan SBM Cawangan
KL/Selangor di talian  2276 5276 pada waktu pejabat.

2. Ahli Meninggal dunia.

Dukacita dimaklumkan bahawa En. Abdul Rahman Bin Embong telah meninggal dunia pada 26 April
2017 (Rabu) pukul 9.45 Malam di hospital Putera Jaya.
Beliau mengidap berbagai penyakit seperti penyakit buah pinggang, kencing manis, jantung dan
sebagainya. Sama-sama kita doakan semoga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman
dan soleh amin.

Mesyuarat Agung DWI Tahunan SBM Cawangan KL/Selangor 2017.

Sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung DWI Tahunan SBM Cawangan
SBM KL/Selangor akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:
Tarikh:            21 Mei 2017 (Ahad)
Lokasi:            Dewan dr Ismail Salleh Kompleks MAB Brickfields.
Masa:            9.00 Pagi.
Tarikh akhir pendaftaran untuk menyertai mesyuarat tersebut ialah pada 5  Mei 2017 (Jumaat)
Yuran penyertaan adalah seperti berikut:
2.1 Untuk ahli dan anak-anak ahli bawah 12 tahun RM5.00
2.2 Untuk bukan ahli RM10.0.
Bayaran tersebut adalah untuk menampung makan tengahari.
Selain daripada diadakan pembentangan minit mesyuarat dan laporan tahunan, mesyuarat akan
mengadakan pemilehan Ahli Jawatankuasa bagi sesi 2017 – 2019.
Lima jawatan akan dipertandingkan iaitu:
Pengerusi, Timbalan pengerusi,
Setiausaha, Bendahari dan lima orang Ahli Jawatankuasa Biasa.
Pencalunan akan mula dibuka pada 8 Mei 2017 (Isnin)
Borang pencalunan boleh diperolehi di pejabat SBM Cawangan KL/Selangor.
Borang yang telah  lengkap diisi hendaklah dikembali pejabat SBM Cawangan KL/Selangor
selewat-lewatnya pada 19 Mei 2017 (Jumaat)
Sayugia dimaklumkan bahawa mereka yang berhasrat untuk masuk bertanding perlu
menjelaskan semua yuran tahunan ttanpa sebarang tundakan. Tarikh akhir pembayaran yuran
tahunan bagi tahun 2017 ialah  pada 28 April 2017 (Jumaat)


     Pengumuman dari Pantai Timur

PENGUMUMAN DARI SBM CAWANGAN KELANTAN

Assalamualaikum dan salam SBM.

Mesyuarat Agung Dwi tahunan SBM Cawangan Kelantan kali kedua akan diadakan pada tarikh, masa dan
tempat seperti berikut:
Tarikh:  14 Mei  2017 (Ahad);
Masa: 09:30 pagi hingga 2:00 petang;
Tempat: Dewan SBM Cawangan Kelantan.

pemilihan barisan Ahli Jawatankuasa (BRANCO) SBM Cawangan Kelantan bagi sesi 2017-2019 akan
diadakan.

Anda yang ingin bertanding perlu mengisi borang pencalonan yang boleh diperolehi dari Pejabat
Cawangan.  Borang-Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke Pejabat Cawangan
selewat-lewatnya pada jam 11:00 pagi hari khamis 11 Mei 2017.

Pengumuman dari SBM Cawangan Pahang

Jawatankuasa Pembangunan Modal Insan Sbm Cawangan Pahang akan mengadakan Kursus
Pengendalian Telefon Pintar seperti ketetapan berikut:-
Tarikh:- 21 Mei 2017 (Ahad)
Masa :- Bermula 10 pagi
Tempat:- SBM Cawangan Pahang
 
Penyertaan dibuka kepada Ahli-ahli Sbm Cawangan Pahang yang baru pertama kali memiliki telefon
pintar dan tidak tahu langsung untuk mengendalikan telefon pintar.
 

Yuran penyertaan bagi setiap peserta adalah RM5.00 seorang.
 

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi pembantu tadbir Sbm Cawangan Pahang di talian 09-
2964197.
 


     Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Pengumuman dari SBM Kawasan Sabah

Salam SBM.

SBM Kawasan Sabah telah mengadakan Mesyuarat Agung Dwi Tahunannya pada 29 April 2017,
bertempat di Asrama Kinabalu, Likas, Sabah.
 
Mesyuarat Agung Dwi Tahunan tersebut telah bermula pada 9.00 pagi dan berakhir pada 1.00 tengahari.
Ia telah dipengerusikan oleh Tuan Haji Mohamed Nazari Bin Othman, presiden SBM sendiri.
 
Keputusan Mesyuarat Dwi Tahunan SBM Kawasan Sabah adalah seperti berikut:
 
Pengerusi: Puan Catherine Ringingon
Naib pengerusi: Puan Siti Jineh Jaimun
Setiausaha: Puan Jusmeh Basrin
Bendahari: Encik Herbert Koh Guo Hiung
 
Lima orang ahli jawatankuasa biasa:
Puan Zaleha Matali
Encik Basri Dulah
Encik Khir Johari Abdullah
Encik Gumba Agaram
Cik Harziah Khalid Yunus.
 
Tahniah kami ucapkan kepada barisan pemimpin Cawangan Kawasan Sabah bagi penggal 2017 – 2019. 

Pengumuman dari SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak Telah diadakan pada 2 haribulan April
yang lalu.  Inilah SENARAI PENJAWAT SBM CAWANGAN SARAWAK 2017-2019:
Pengerusi: Isak Ngau;
Timbalan Pengerusi: Libau Tegung;
Setiausaha: Ata Nyuga;
Bendahari: Sa Senabong;

Berikut adalah lima orang ahli jawatankuasa untuk 2017-2019:--
Shariffah Zubaidah;
Ranggung Unggang;
Mit Seridin;
Sadun Julin;
Una wan;

Syabas kami ucapkan kepada barisan kepimpinan ini.

Pengumuman Dari SBM Kawasan Sabah

KARNIVAL SUKAN DALAMAN SBM KAWASAN SABAH

Sbm Kawasan Sabah akan mengadakan Karnival Sukan Dalaman pada
hari jumaat 28hb April 2017.  Antara permainan yang akan
dipertandingkan adalah ten pin bowling, ping-pong, catur, Dam dan
dominos. Yuran penyertaan adalah RM5.00 seorang. Pemenang bagi
acara sukan ini akan mewakili Negeri Sabah ke Karnival Sukan SBM
tahun 2017.

MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN SBM KAWASAN SABAH 2017

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM Kawasan Sabah akan diadakan pada
hari sabtu 29 April 2017 mulai pukul 8.00 pagi bertempat di Dewan Kuliah
1, Lembaga Sukan Negeri Sabah, Kementerian Belia dan Sukan Negeri
Sabah, 88994 Kota Kinabalu Sabah.

Setiap ahli dikenakan yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 seorang. Pada
Mesyuarat kali ini akan diadakan pemilihan barisan Ahli Jawatankuasa
Kawasan Sabah yang akan berkhidmat bagi sesi 2017-2019.  Bagi ahli-ahli
yang ingin bertanding, anda perlu mengisi borang pencalonan yang boleh
diperolehi dari Pejabat SBM Kawasan Sabah pada waktu pejabat. Borang
pencalonan dikeluarkan pada hari isnin, 6hb Mac 2017.  Borang-borang
yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke pejabat SBM Kawasan
Sabah sebelum atau pada 15 April 2017. 

YURAN KEAHLIAN

Kepada semua ahli SBM Kawasan Sabah yang masih lagi belum menjelaskan
yuran tahunan, sila berbuat demikan di pejabat SBM Kawasan Sabah pada
waktu pejabat. Yuran tahunan perlu dijelaskan pada atau sebelum 31hb
Mac 2017.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kerani Kawasan di talian 088-
495675 pada waktu pejabat.


Iklan:

Singgah sana foot reflexsology & spa yang terletak di Shah Alam memerlukan beberapa orang juru urut
lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, kepada OKU penglihatan yang berkemahiran dalam bidang
urut namun masih belum mendapat peluang pekerjaan, anda boleh menghubungi Encik Saiful di talian
012-5082368 untuk mendapatkan maklumat lanjut.


SBM GEMILANG

RANGKAP 1:

Melangkah,
menuju ke hadapan,
Menempuhi rintangan dan dugaan yang mendatang,
Teguhkan,
semangat yakin diri,
Terus bangkit dan tegak berdiri.

RANGKAP 2:

Pastikan,
tiada jurang membeza,
Kerna dunia dicipta bukan untuk mengalah,
Tunjukkan,
agar mereka tahu,
Kau dan aku di dunia yang satu.

KORUS:
Ayuh SBM,
bersatu membawa kejayaan,
Satu tekad sama bergandingan,
Impian yang menggunung segenggam harapan,
Teruslah kita mendaki hingga ke puncak kemenangan.

Mari bersama lupakan segala kekurangan,
SBM pasti akan gemilang,
Berkat doa,
usaha dan kurnia dari Tuhan,
Lakukan bersama,
Yakinlah SBM pasti akan berjaya.

ULANG RANGKAP 2:

Ulang KORUS:

Sekian, terima kasih.

TELEY MAB no. 685

 

Isnin, 8hb Mei 2017
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Terdapat 4 pengumuman baharu,

1.    Perbincangan tentang Pencegahan Jenayah oleh pihak Polis Brickfields.

Ia akan diadakan pada hari Rabu, 17hb Mei dari pukul 11.00 pagi di Dewan MAB. Objektifnya adalah
untuk menguatkan kerjasama, komunikasi di antara MAB, masyarakat OKU Penglihatan bersama
dengan pihak polis. Semua OKU Penglihatan dijemput hadir. Sila berdaftar dengan En. Subra.

2.    Permohonan rumah DBKL.

Jika anda perlukan bantuan dari MAB untuk memohon rumah DBKL, sila bawa bersama salinan
photostat Kad Pengenalan dan Kad OKU anda, ditambah dengan Sijil Kelahiran anak-anak anda,
Salinan Photostat Kad Pengenalan dan Kad OKU pasangan anda, surat tawaran atau slip gaji dari
majikan anda dan surat dari DBKL – mengesahkan pendaftaran anda untuk perumahan. Untuk
maklumat lanjut, sila hubungi Cik Gayathri di samb. 297.

3.    Pru-Kasih – Plan Pra-perlindungan oleh Prudential dan Generasi Gemilang.

Perbincangan ini akan diadakan pada hari Selasa, 23hb Mei di Dewan MAB. Makan tengah hari akan
disediakan. Sila bawa bersama salinan fotostat Kad Pengenalan dan Kad OKU. Tarikh tutup ialah
pada 19hb Mei. Mereka yang mahu hadir, sila berikan nama anda kepada En. Subra.

4.    Nyanyian bersama Inggeris.

Ia akan diadakan pada hari Sabtu, 27hb Mei dari pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang. Yuran
sebanyak RM2.00 sahaja. Sila berdaftar dengan Cik Violet di 22742576.

Terima kasih,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi
Cik Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 685
Monday, 8th May 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 4 new announcements,

1.    Talk on Crimes Prevention by The Brickfields’ Police

This will be on Wednesday, 17th May from 11.00 am at The MAB Hall. The objective is strengthen co-
operation and improve communication between the MAB and blind community with the police. All
the blind are invited to attend. Please register with Mr. Subra.

2.    Applying DBKL Home.

If you need assistance from MAB to apply for DBKL house, please bring along your IC and OKU
Photostat, plus birth certificate of your children, IC and OKU Photostat of your spouse, offer letter or
pay slip from your employer and the letter from DBKL – confirming your registration for housing. For
more info, please call Gayathri at ext. 297.

3.    Pru-Kasih – pre-protection plan by Prudential and Generasi Gemilang.

The talk will be on Tuesday, 23rd May at The MAB Hall. Lunch will be provided. To register at the free
insurance plan, please bring along your IC and OKU Photostat. Closing date is 19th May. Those
wishing to attend, please give your name to Mr. Subra.

4.    English Sing Along.

This will be on Saturday, 27th May from 1.30 pm to 4.30 pm. The fee is RM2.00 only. Please register
with Ms. Violet at 22742576.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi
Ms. Roslina Mohamed.

Selasa, Mei 02, 2017

Info MAB Selasa. 2 Mei 2013.

TELEY MAB no. 684
Selasa, 2hb Mei 2017
No. tel.: 03-22722687

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

Terdapat 3 pengumuman baharu dan 1 pengumuman buku,

1.    Terkini Sambutan ulang tahun ke 65 MAB, 6hb Mei

Sambutan akan diadakan dari pukul 10.00 pagi hingga 4.00 petang di Kompleks MAB dengan aktiviti-aktiviti berikut.

a)    JKM, Perkeso and Jobs Malaysia akan ada bagi menolong dengan Kad OKU, SOCSO dan pekerjaan.

b)    Jualan Jumbo bagi peralatan Braille dan Low Vision dan Spray Mesin Braille, pembaikan dan perkhidmatan pada diskaun 65%.

c)    Perkhidmatan dan pembaikan komputer dan komputer riba pada harga yang istimewa dan rakaman audio dengan CD anda sendiri.

d)    Pemeriksaan mata percuma di Unit Low Vision. Untuk perkhidmatan ini, sila berdaftar dengan En. Subra atau Pn. Santhana di samb. 318.

Terdapat juga satu gerai makanan untuk jamuan ringan.

2.    Khidmat Pinjaman Perpustakaan.

Pemeriksaan stok pada buku-buku braille telah disempurnakan dan anda boleh mula meminjam buku-buku tersebut.

3.    Mesyuarat Agung Tahunan SBM KL/Selangor.

Ia akan diadakan pada hari Ahad, 21hb Mei di Dewan MAB, pukul 9.30 pagi. Dan pemilihan bagi 2017-2019 akan diadakan. Yuran sebanyak RM5.00 untuk ahli kanak-kanak dan bagi bukan ahli, RM10.00. Tarikh tutup untuk pendaftaran ialah pada 5hb Mei (Jumaat). Untuk berdaftar bagi pemilihan, sila hubungi En. Adha di 22765276.

4.    Pengumuman buku.

Tajuk buku Braille Bahasa Inggeris ialah The First Apostle oleh J. Becker dalam 3 jilid. Ia adalah yang terkini antara 700 buah buku yang baru diterima dari Kongres Perpustakaan, USA. Buku tersebut mengenai tulisan penuh misteri yang ditemui pada sebiji batu, menunjukkan kepada rahsia yang tersembunyi berkurun lamanya oleh seorang vatican. Untuk meminjam buku ini, sila hubungi Cik Lynette di samb. 150.


Terima kasi,

Ikhlas,
En. Godfrey Ooi & Cik. Roslina Mohamed.

TELEY MAB no. 684
Tuesday, 2nd May 2017
Tel. no.: 03-22722687

Hello friends,

There are 3 new announcements and 1 book announcement,

1.    MAB 65th Anniversary celebration, Saturday, 6th May update.

The celebration will be from 10.00 am to 4.00 pm at Kompleks MAB with the following activities:

a)    JKM, Perkeso and Jobs Malaysia will be available to help with the OKU Card, SOCSO and employment.

b)    Jumbo Sale of Braille and Low Vision equipment and Braille Machine Spray, repair and servicing at 65% discount.

c)    Servicing and repairing of computers and laptops at special price and audio recording with your own CD.

d)    Free eye screening at The Low Vision Unit. For this service, please register with Mr. Subra or Mrs. Santhana at ext. 318.

There is also a food stall for refreshments.

2.    Library Lending Service.

The stock checking of Braille book has been completed and you can start borrowing the books.

3.    SBM KL/Selangor AGM.

This will be on Sunday, 21st May at The MAB Hall at 9.30 am. And the election for 2017-2019 will be held. The fee for children members is RM5.00 and for non-members is RM10.00. Closing date for registration is on 5th May (Friday). To register for the election, please call En. Adha at 22765276.

4.    Book announcement.

Title of the English Braille Book is The First Apostle by J. Becker in 3 volumes. This is the latest among 700 books received from Library of Congress, USA recently. The book is about the mysterious inscription found on a stone pointing to the darkest of secret hidden for centuries by a Vatican. To borrow the book, please call Ms. Lynette at ext. 150.

Thank you,

Regards,
Mr. Godfrey Ooi & Ms. Roslina Mohamed.

Rabu, April 26, 2017

Pengumuman Mingguan 24 April, 2017.

Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia

Pengumuman Mingguan 24 April, 2017

Terdapat dua pengumuman baru untuk minggu ini. Satu daripada Cawangan Melaka dan satu dari Cawangan KL/Selangor. Yang selebihnya adalah pengumuman ulangan atas permintaan.

Pengumuman Dari Ibu Pejabat SBM

Tiada pengumuman.

Pengumuman Ulangan:

Tiada pengumuman

Pengumuman Dari Cawangan/Kawasan SBM

Pengumuman dari Zon Utara:

Pengumuman dari SBM Cawangan Pulau Pinang

MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN SBM CAWANGAN PULAU PINANG 2017

Mesyuarat Agung Dwi tahunan SBM Cawangan Pulau Pinang akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

Tarikh: 30hb April 2017 (Ahad);

Masa: 10.00 pagi hingga 2.00 petang;

Tempat: Dewan Dato’ Arif Shah Bin Haji Omar Shah, SBM Cawangan Pulau Pinang, No.29, Lorong Inang 2, Taman Bunga Raya, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Pada Mesyuarat kali ini akan diadakan pemilihan barisan Ahli Jawatankuasa (BRANCO) yang akan berkhidmat bagi sesi 2017-2019. Bagi anda yang ingin bertanding, anda perlu mengisi borang pencalonan yang boleh diperolehi dari Pejabat Cawangan. Borang pencalonan akan dikeluarkan pada hari Rabu, 1hb Mac 2017. Borang-Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke Pejabat Cawangan selewat-lewatnya pada jam 11.00 pagi hari Ahad, 23hb April 2017. Borang pencalonan yang tidak lengkap atau yang lewat dikembalikan ke Pejabat Cawangan tidak akan dilayan.

Mana-mana ahli Cawangan yang ingin mengemukakan sebarang usul atau cadangan, anda boleh menghantar usul atau cadangan tersebut secara bertulis atau dalam bentuk audio kepada Setiausaha Cawangan tidak lewat dari hariKhamis, 30hb Mac 2017. Sebarang usul atau cadangan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

Yuran Keahlian.

Ahli-ahli SBM Cawangan Pulau Pinang adalah diingatkan agar dapat menjelaskan yuran keahlian tahunan selewat-lewatnya pada hari Jumaat, 31hb Mac 2017. Kerjasama ahli Cawangan dalam hal ini amatlah dihargai.

Yuran Keahlian Seumur Hidup

Kepada mana-mana ahli biasa Cawangan di bawah umur 60 tahun yang ingin memohon keahlian seumur hidup, anda boleh berbuat demikian dengan syarat anda telah melunaskan yuran keahlian selama lima tahun secara berterusan tanpa sebarang tonggakan. RM60.00 akan dikenakan terhadap

permohonan tersebut.

Kepada mana-mana ahli biasa Cawangan yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan ingin memohon keahlian seumur hidup, anda juga boleh berbuat demikian dengan syarat anda telah melunaskan yuran keahlian selama lima tahun tanpa sebarang tonggakan. Tiada sebarang bayaran akan dikenakan kepada permohonan tersebut.

Bagi kedua-dua maksud tersebut dan untuk keterangan lanjut, sila hubungi Cik Norfaezah Binti Jaafar, Pembantu Tadbir SBM Cawangan Pulau Pinang di talian 04-3838437 pada waktu pejabat.

Pengumuman dari Zon Selatan:

pengumuman dari sbm melaka

Salam SBM,

Lawatan jarak jauh SBM Melaka ke Cameron Highlands

SBM Melaka akan mengadakan Lawatan jarak jauh ke Cameron Highlands pada 28 April hingga 30 April 2017. Seramai 40 orang peserta yang terdiri daripada ahli dan keluarga masing-masing akan turut serta dalam rombongan tersebut. Peserta akan menginap di Hotel Iris, Brinchang. Yuran yang dikenakan adalah RM120 setiap seorang.

Notis mesyuarat agung dwi tahunan SBM Cawangan Melaka 2017 telah dihantar pada 20 Mac 2017 kepada semua ahli. Sila lihat ke dalam peti surat anda untuk mendapatkannya. Jika tiada, silalah berhubung dengan pejabat Cawangan. Nombor telefon pejabat Cawangan adalah 06-281 5893.

Pengumuman dari zon Tengah

Pengumuman SBM Cawangan KL/Selangor

Asalamu'alaikum dan salam sejahtera

Ahli Yang Meninggal dunia.

Dukacita dimaklumkan pada 13 April 2017 hari Khamis,

2 orang ahli SBM Cawangan KL/Selangor telah meninggal dunia. Mereka ialah:

Khalid Bin Johar yang meninggal akibat sakit jantung.

Beliau Meninggal di rumah beliau di Bandar Tun Razak Ceras.

Kuak Yoke Mooi.

Beliau meninggal di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM).

Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga alahyerham Khalid Bin Johar dan mendiang Kuak Yoke Mooi. Semoga keluarga mereka tabah menerima kehilangan ahli keluarga mereka itu.

Waktu Operasi Sementara pada Hari Sabtu

Mulai pertengahan bulan April hingga 31 Oktober 2017, pejabat SBM Cawangan KL/Selangor

akan beroperasi setiap hari sabtu.

Waktu operasi dari pukul 9.00 Pagi hingga 1.00 Petang.

Untuk minggu pertama, ketiga dan kelima,

En. Muhamad Adha Bin Shamsuri akan bertugas.

Manakala pada minggu kedua dan keempat En. Mohd Ikhwan Bin Md Rejab yang akan bertugas.

pejabat ditutup pada hari Ahad.

Yuran keahlian

Peringatan kepada semua ahli-ahli SBM Cawangan KL/Selangor.

Tarikh akhir menjelaskan yuran tahunan adalah pada 28 April 2017 bersamaan pada hari Jumaat.

Untuk ahli biasa: RM10.00

Untuk ahli bersekutu: RM5.00

Untuk ahli seumur hidup: Mereka yang belum mencapai 60 tahun RM60.00

Kepada yang telah mencapai 60 tahun dikecualikan dari bayaran namun perlu mengisi borang seumur hidup.

Syarat untuk menjadi ahli seumur hidup ialah perlu menjelaskan segala yuran tahunan tanpa sebarang tunggakan selama lima tahun berturut-turut.

Mesyuarat Agung DWI Tahunan 2017

Sebagaimana dimaklumkan SBM Cawangan KL/Selangor akan mengadakan Mesyuarat Agung DWI Tahunan seperti ketetapan berikut:

Tarikh: 21 Mei 2017 (Ahad)

Lokasi: Dewan dr Ismail Salleh Kompleks MAB.

Masa: 8.30 Pagi – 2.00 Petang.

Tarikh akhir pendaftaran ialah pada 5 Mei 2017 (Jumaat.)

dimaklumkan juga tahun ini ada pemilehan barisan Ahli Jawatankuasa bagi sesi 2017 – 2019.

Program Lawatan Jarak Jauh Ke Pulau Langkawi

Oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakan, Program Lawatan Jarak Jauh ke Pulau Langkawi yang dijadualkan pada 14 – 16 April 2017 terpaksa ditunda ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pihak penganjur memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami.

Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan Kali Ke-7.

Pada tahun ini SBM KL/Selangor telah dipileh menjadi tuan rumah kepada program Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan Kali Ke-7. Program tersebut akan dijalankan pada 14 dan 15 Oktober 2017 (Sabtu dan Ahad)

Yuran penyertaan adalah seperti berikut:

i. Ahli biasa dan bersekutu: RM100.00

ii. Bukan ahli: RM200.00

iii. Anak ahli yang berumur 12 tahun ke bawah: RM100.00

iv. Bagi yang memilih untuk tidak menginap: RM30.00

Untuk sebarang pertanyaan atau mendaftar, sila hubungi:

i. pengerusi SBM Cawangan KL/Selangor di talian 012-216 3354 / 012-288 7676 atau watsap 012-638 3354 atau

ii. En. Muhammad Adha Shamsuri, Pembantu tadbir SBM Cawangan KL/Selangor di talian pejabat: 03-2276 5276 pada waktu pejabat.

Tarikh akhir pendaftaran ialah pada 2 Mei 2017 (Selasa)

Pengumuman dari Pantai Timur

Pengumuman dari sbm cawangan pahang

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

pertandingan bakat seni suara 2017 sbm cawangan pahang

Sbm cawangan pahang telah berjaya menganjurkan pertandingan bakat seni suara tahun 2017 pada 8 haribulan April yang lalu. Seramai 8 orang peserta telah mengambil bahagian pada kali ini. Berikut ada keputusan bagi pertandingan bakat seni suara SBM Cawangan Pahang 2017:--
Johan : rosmaria
Naib johan : nur nafisah bt mohd nawi
Tempat ketiga: shereen azura bt abdul rahim

Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Kepada yang tidak berjaya cuba lagi di tahun hadapan. Dengan ini, maka rosmaria akan mewakili sbm cawangan pahang dalam Pertandingan Bakat Seni Suara peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada bulan ogos di negeri sembilan.
Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Pahang

Sbm cawangan Pahang telah berjaya menganjurkan mesyuarat agung dwi tahunan 2017 edisi ke 2 pada 9 april 2017 yang lalu.

Berikut adalah barisan kepimpinan baru sbm cawangan pahang bagi penggal 2017-2019:--

Pengerusi : cik shereen azura abdul rahim;

timbalan pengerusi : En sudin bin mat yusoff;

setiausaha : cik nornapisah bt mohd nawi;

bendahari : en mansor bin alias;

5 Ahli Jawatankuasa:--

En manap bin ali;

En Muhamad alkudus bin abd manah;

En lsmail bin mamad;

en mohamed jasmi yakob; dan

Yang kelima akan dilantik dalam mesyuarat branco pada 23/4/2017 ini.

Tahniah diucapkan kepada barisan kepimpinan baru sbm cawangan pahang.

Pengumuman dari SBM Cawangan Terengganu

Salam sejahtera.

Berikut adalah senarai ahli jawatankuasa baru sbm cawangan terengganu bagi penggal

2017/2019:--

pengerusi encik wan kamaruzzaman bin wan kadir;

timbalan pengerusi encik muhammad mustaqim bin ramlan;

setiausaha encik muhd khairuddin bin abdul wahab;

bendahari encik ibrahim bin muda;

Lima Ahli Jawatankuasa adalah:--

encik asmadi bin abdul wahab;

encik mohd imranfaisal bin zulkifli;

encik mohd khairi bin abdullah;

encik mohd tahir bin ismail dan

encik zainuddin bin mat ali.

Pengumuman Dari Sabah dan Sarawak

Pengumuman dari SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan kedua SBM Cawangan Sarawak Telah diadakan pada 2 haribulan April yang lalu. Inilah SENARAI PENJAWAT SBM CAWANGAN SARAWAK 2017-2019:

Pengerusi: Isak Ngau;

Timbalan Pengerusi: Libau Tegung;

Setiausaha: Ata Nyuga;

Bendahari: Sa Senabong;

Berikut adalah lima orang ahli jawatankuasa untuk 2017-2019:--

Shariffah Zubaidah;

Ranggung Unggang;

Mit Seridin;

Sadun Julin;

Una wan;

Syabas kami ucapkan kepada barisan kepimpinan ini.

Pengumuman Dari SBM Kawasan Sabah

KARNIVAL SUKAN DALAMAN SBM KAWASAN SABAH

Sbm Kawasan Sabah akan mengadakan Karnival Sukan Dalaman pada hari jumaat 28hb April 2017. Antara permainan yang akan dipertandingkan adalah ten pin bowling, ping-pong, catur, Dam dan dominos. Yuran penyertaan adalah RM5.00 seorang. Pemenang bagi acara sukan ini akan mewakili Negeri Sabah ke Karnival Sukan SBM tahun 2017.

MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN SBM KAWASAN SABAH 2017

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan SBM Kawasan Sabah akan diadakan pada hari sabtu 29 April 2017 mulai pukul 8.00 pagi bertempat di Dewan Kuliah 1, Lembaga Sukan Negeri Sabah, Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah, 88994 Kota Kinabalu Sabah.

Setiap ahli dikenakan yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 seorang. Pada Mesyuarat kali ini akan diadakan pemilihan barisan Ahli Jawatankuasa Kawasan Sabah yang akan berkhidmat bagi sesi 2017-2019. Bagi ahli-ahli yang ingin bertanding, anda perlu mengisi borang pencalonan yang boleh diperolehi dari Pejabat SBM Kawasan Sabah pada waktu pejabat. Borang pencalonan dikeluarkan pada hari isnin, 6hb Mac 2017. Borang-borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke pejabat SBM Kawasan Sabah sebelum atau pada 15 April 2017.

YURAN KEAHLIAN

Kepada semua ahli SBM Kawasan Sabah yang masih lagi belum menjelaskan yuran tahunan, sila berbuat demikan di pejabat SBM Kawasan Sabah pada waktu pejabat. Yuran tahunan perlu dijelaskan pada atau sebelum 31hb Mac 2017.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kerani Kawasan di talian 088-495675 pada waktu pejabat.

Iklan:

Singgah sana foot reflexsology & spa yang terletak di Shah Alam memerlukan beberapa orang juru urut lelaki dan perempuan. Oleh yang demikian, kepada OKU penglihatan yang berkemahiran dalam bidang urut namun masih belum mendapat peluang pekerjaan, anda boleh menghubungi Encik Saiful di talian 012-5082368 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

SBM GEMILANG

RANGKAP 1:

Melangkah,

menuju ke hadapan,

Menempuhi rintangan dan dugaan yang mendatang,

Teguhkan,

semangat yakin diri,

Terus bangkit dan tegak berdiri.

RANGKAP 2:

Pastikan,

tiada jurang membeza,

Kerna dunia dicipta bukan untuk mengalah,

Tunjukkan,

agar mereka tahu,

Kau dan aku di dunia yang satu.

KORUS:

Ayuh SBM,

bersatu membawa kejayaan,

Satu tekad sama bergandingan,

Impian yang menggunung segenggam harapan,

Teruslah kita mendaki hingga ke puncak kemenangan.

Mari bersama lupakan segala kekurangan,

SBM pasti akan gemilang,

Berkat doa,

usaha dan kurnia dari Tuhan,

Lakukan bersama,

Yakinlah SBM pasti akan berjaya.

ULANG RANGKAP 2:

Ulang KORUS:

Sekian, terima kasih.

Arkit blog